Aktuellt

Foto: Björn Stahre

Utbyggnad av Västra stambanan
Göteborg – Alingsås

Järnvägsföreningen har gjort en sammanställning och uppdatering av tidigare inlägg om Västra Stambanan. 
Beräkningar har gjorts av en 20 km lång tunnel, med avseende på etapper, utförande, byggnadsarbeten, restidsvinster och finansiering.
Samtliga beräkningar har gjorts av Bengt Bohlin.
Läs hela sammanställningen.
Utbyggnad av Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås
2022-05-22

Yttrande över förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

En utbyggnad av Västra Stambanan med syfte att avsevärt öka banans kapacitet och samtidigt förkorta restider är en god affär för samhället.
Men Trafikverket har under lång tid vägrat att lösa Göteborg-Floda-Alingsås på ett långsiktigt hållbart sätt.
På grund av den alltmer ökande trafiken innebär varje år som etappen Alingsås-Göteborg försenas, en utebliven samhällsekonomisk vinst om minst 640 miljoner kronor per år. 
Lösningen är att Västra Stambanan byggs ut till fyra spår Göteborg – Alingsås. Den första etappen Göteborg/Partille till Floda/Håvared lokaliseras i en egen korridor och placeras i bergtunnel, vilket ger stora miljövinster och byggnadstekniska fördelar.
Argumenten för att starta dubbelspårsutbyggnaden i tunnel, norr om Aspen, är många och goda
Läs hela yttrandet Remissvar nationell långtidsplan
2022-03-19

Lerums Kommunstyrelse om Järnvägsplanen

Kommunstyrelsen har beslutat godkänna Genomförandeavtalet – Ombyggnation av Lerums station på Västra Stambanan.
Ett tillägg i beslutet, på förslag av allianspartierna M, KD, C, L, blir att ge förvaltningen i uppdrag att tillskriva Trafikverket för att få svar på hur Trafikverket kan säkerställa att förbigångsspåret inte blir ett uppställningsspår för godståg. Lerums kommun vill också betona vikten av att en lokaliserngsstudie påbörjas snarast av Trafikverket om ytterligare två spår, då reservatområdets omfattning påverkar kommunens utbyggnadsplanering i hög grad.
Läs Kommunstyrelsens protokoll Protokoll KS 2022-02-23
2022-03-10

forts.2: Rangerbangård mitt i Lerums centrum?

Järnvägsföreningen svarar insändaren (nedan) i LT med bland annat några viktiga skäl till att uppställningsspåren måste stoppas: 

 • Nedförsbacken vid Lerums kyrka vilar på kvicklera. Det är i denna backe som tunga godståg ska bromsa för att stanna vid Lerums station. Bromsningarna ger upphov till vibrationer som innebär en direkt rasrisk i den instabila kvickleran. Vibrationerna är och har varit ett problem under lång tid. Effekterna på Lerums gymnasium är ett tydligt exempel på detta. Uppställnings-spårens placering är därför olämpliga, bättre platser finns. Längre och tyngre tåg, i kombination med tätare godstrafik förvärrar problemen.
 • Banverket hade 2009 exakt samma planer med uppställningsspår vid Lerums station, men drog tillbaka sitt förslag främst på grund av kvickleran.
 • Uppställningsspåren som Trafikverket vill bygga, lägger en död hand över centrumutvecklingen. Vem vill bo bredvid en uppställningsplats för godståg med buller, vibrationer etc. dygnet runt?
 • Tunneln norr om Aspen är planerad som en sammanhängande utbyggnadsetapp. Här kan man bygga sju dagar i veckan och dygnet runt med minimala störningar. Tunneln eliminerar behovet av uppställningsspår vid Lerums station. I Norge är en 22 km lång tunnel mellan Oslo- Ski just färdigställd.
 • Bussar är bra men infarten till Göteborg fullständigt otillräcklig i rusningstid
  Läs hela insändaren: Svar till Hellgren 220304
  2022-03-09

forts.: Rangerbangård mitt i Lerums centrum?

I en insändare i Lerums Tidning, 2 mars 2022, argumenterar skribenterna för ett spår till vid Lerums station och skriver bland annat att
av strategiska skäl motarbeta en relativt omgående förbättring av framkomligheten på stambanan i syfte att gynna ett tunnelalternativ är för lång tid till nackdel för alla resande med tåg.
och
att kalla ett ytterligare spår för en förlängning av Sävenäs rangerbangård är ren populism.
men också:
Järnvägsföreningens nuvarande förslag med en sammanhängande tunnel från Partille, förbi Floda mot Alingsås är självklart, ur störningssynpunkt ett mycket bättre förslag än Västra Götalandsregionens och Västra Stambanegruppens /…/ förslag. Förslaget får dock anses vara på idéstadiet och är det realistiskt?

2022-03-04

Rangerbangård mitt i Lerums centrum?

Sannolikt byggs järnvägen Göteborg-Borås ut till en standard för 250 km/tim. Den framtida snabbtågstrafiken Göteborg-Stockholm kommer då att dras via Borås – Herrljunga. Bandelen Borås -Herrljunga är redan upprustad och klar!
Varför skulle tågbolagen säga nej till en marknad med omkring 150.000 människor i Boråsregionen samt Landvetter flygplats till förmån för Alingsås med omkring 40.000 invånare? När restiden mellan de båda alternativen inte skiljer sig nämnvärt?
Det skriver Björn Stahre i Lerums Tidning 
Läs hela insändaren:
Rangerbangård mitt i Lerums centrum –
2022-02-16

2 mil tunnel  byggdes på 8 år

Den 12 december kommer de första resenärerna att kunna resa genom en 2 mil  lång tunnel i Norge. 
När den gamla Östfoldbanen nådde sin kapacitetsgräns togs beslutet, efter lång tid av politiska diskussioner, att bygga Follobanen, med Blixtunnelen som blir Nordens längsta  järnvägstunnel. Bygget har tagit 8 år och byggs med dubbellöp, alltså totalt 4 mil.
Projektet har varit komplicerat, bland annat för att marken till stor del består av lera, det finns bebyggelse ovan mark, vägtunnlar,  ett stort oljelager. Dessutom har man byggt mitt i centrala Oslo.
Men nu är tunneln snart färdig vilket innebär kortare restider (från 22 till 11 min), fler spår och mindre sårbarhet. Samtidigt fortsätter lokaltrafiken gå, med tätare avgångar.
2012 beräknades projektet kosta 23,4 miljarder NOK. Detta steg till 35 miljarder NOK (2020). 
Läs mer om Follobaneprojektet
2022-02-10

Vad händer nu?

 • kapacitetsproblemet på sträckan Göteborg -Floda-Alingsås löses inte! Det lär innebära att pendeltrafiken successivt avvecklas och banan blir mer och mer en godsjärnväg. Då är vi tillbaka 45 år i tiden, då det fanns de som ville lägga ner pendeltrafiken Göteborg-Alingsås.
 • Buller- och vibrationsmattan i Lerums kommun blir bara större och större.

För pendlare Alingsås-Göteborg blir det en  stor försämring.
Politiken måste, i arbetet med den Nationella Infra-planen (2022) ”korrigera” TRV´s passivitet, och öppna upp för två nya spår på sträckan Göteborg-Floda-Alingsås.
Läs mer:
Scenario, Uppställningsspår vid Lerums station
2022-02-10

Järnvägen Göteborg-Borås

Med alla sannolikhet kommer utbyggnaden av Göteborg-Borås att påbörjas inom de närmaste åren. Då kommer stora delar av – kanske hela – X2000-trafiken att flyttas över till sträckan Göteborg-Borås-Herrljunga medan Västra Stambanan upplåts åt godstrafiken.

Foto: Wikimedia Common

Trafikverket har redan förberett detta. På sträckan Borås-Herrljunga har ett fullskaligt spårbyte färdigställts och i Lerums kommun planeras en utbyggnad av  stationen, så att denna kan användas som förbigångsspår / uppställningsspår för godståg.  

Någon mer utbyggnad av Västra stambanan kommer efter dessa utbyggnader sannolikt inte att ske inom överskådlig tid. Personresor Göteborg-Stockholm kommer att gå via Borås-Herrljunga, avgångar från Alingsås mot Stockholm kommer att drastiskt skäras ner alt. läggas ner helt och den spårbundna pendlingen på stambanan ersätts med en omfattande busstrafik. 

Detta scenario har Järnvägsföreningen flaggat för under mer än 15 år och bit för bit blir det verklighet, alltmedan politiken i de drabbade kommunerna utmed stambanan blundar eller helt enkelt saknar förmåga att se de långa perspektiven.

Även Trafikverket blundar för morgondagen och de långa perspektiven, vilket vi sett i Bullerutredningen. Där saknas – vilket Järnvägsföreningen tidigare visat – såväl långsiktighet som helhetsperspektiv. Åtgärder föreslås  mot dagens problem, men man blundar för morgondagens.

2022-01-20

Årsmöte 2022

Vi beklagar att vi även i år, på grund av pandemin, kommer att genomföra Järnvägsföreningens årsmöte digitalt. 
Det blir som 2021, via e-mail, och handlingar kommer inom kort att gå ut till medlemmar.
Vi vill också påminna om att vi är beroende av medlemsavgifterna. Betala avgiften 150 kr (familj 200 kr) på
Bankgiro 359-3746. Glöm inte att uppge ditt namn!
Tack!
Styrelsen Järnvägsföreningen i Lerum
2022-01-19

Göteborg-Stockholm
2 timmar och 30 minuter

Varför investera 150 miljarder i en ny järnväg mellan Göteborg-Stockholm, när samma nytta kan fås för bråkdelen av detta belopp?
Uppgradera Västra Stambanan till fyra spår mellan Göteborg-Alingsås! Den första etappen Göteborg-Floda är kostnadsberäknad till 7-8 miljarder kronor och kan genomföras i närtid. Etappen lokaliseras i en egen korridor och spåren placeras i tunnel vilket ger stora miljöeffekter. I Partille och Lerums översiktsplaner finns järnvägsreservatredovisade och den lokala opinionen är positiv.

Spåren kan stå klara inom 10 år!

Västra Stambanan Göteborg-Alingsås är Sveriges värsta flaskhals. 70% av kapacitetskonflikterna på hela svenska järnvägsnätet inträffar här. Så har det sett ut de senaste 10-20 åren. I Trafikverkets förslag till långtidsplan åren 2022-2033 föreslås inga investeringar i nya spår på sträckan Göteborg-Alingsås trots att efterfrågan på mer kapacitet är mer än tydlig för fjärr-, gods-, pendel- och regiontrafiken.

Tankesmedjan Järnvägsföreningen i Lerum
2021-01-11

Lyft ut de stora projekten!

”Våren 2022 fastställer regeringen den nationella infrastrukturplanen. Vår uppmaning till dem är att lyfta ut de stora samhällsomdanande projekten och finansiera dem utanför plan och därmed frigöra medel till bland annat ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Fyrtio år av underinvesteringar i transportinfrastrukturen får räcka. Det är dags att satsa, för klimatet och för Sveriges konkurrenskraft.”
Det skriver Bjarne Pettersson, Regionchef Västsvenska handelskammaren och Markus Ottemark, Ansvarig infrastruktur Västsvenska handelskammaren, i en debattartikel i Skaraborgs Allehanda
Läs hela debattartikeln Nya Infrastrukturplanen är inte tillräcklig
2022-01-08

Grödingelösningen*

Det finns de som påstår att Lerums kommuns agerande har försenat utbyggnaden av Västra stambanan. Det stämmer inte.
Banverket föreslog 2004 två nya spår Aspen-Floda i befintlig korridor. Men snart konstaterades att sträckan var för kort, de snabba tågen skulle inte hinna förbi. De anslagna 900 miljonerna skulle inte räcka långt, 2,5 miljarder var mer realistiskt. Dessutom är det svårt att bygga ”dikt an” befintliga spår och samtidigt upprätthålla trafiken. Det kräver nattarbete och att undvika störningar på befintlig trafik är omöjligt. Det är också svårare att bygga i lera än i berg.

I stället lanserade dåvarande politiker i Lerum idén om en ”Grödingelösning”, d v s att spåren för tung och snabb trafik skulle lokaliseras i en egen korridor norr om Aspen från Partille/Mellby till Floda/Håvared. Den sträckan är 20 km, en km kortare än utmed befintlig bana.
För dåvarande Banverket var idén intressant och den presenterades för generaldirektören Mino Actarzand. Det ogenomtänkta projektet Aspen-Floda, avfördes från agendan.

Men nu, när samtliga kommuner utmed stambanan anslutit sig till ”Grödingelösningen” och när medel ska fördelas över järnvägar i Sverige, finns Västra Stambanan inte med i den nationella planen.  Sveriges mest trafikerade järnväg, där godståg, snabbtåg och pendeltrafik trängs, där kommer uppenbarligen den tunga trafiken att prioriteras. Detta är inte samhällsekonomiskt lönsamt.

Läs Järnvägsföreningens rapport om samhällsekonomiska vinster
Västra stambanan. Samhällsekonomiska vinster genom utbyggnad av sträckan Göteborg-Floda med en bergtunnel norr om sjön Aspen
* Grödingebanan byggdes  för att korta restiderna och ge plats åt fler tåg. Fjärrtågen sparar tid och förseningsrisken har  minskat då de inte riskerar att hamna bakom ett långsammare pendeltåg. 
2021-12-20

”Inte ens ett litet hedervärt omnämnande…

”Häromveckan kom så Trafikverkets förslag till ny nationell plan för kommande 10 år utifrån regeringens direktiv och ekonomiska ramar. Inte en krona fanns med för två ytterligare spår. Inte ens ett litet hedervärt omnämnande om framtida behov och utredningar fanns med. Över detta uttryckte jag och många med mig besvikelse och förvåning.”
Det skriver Daniel Filipsson (M), Kommunstyrelsens ordf i Alingsås.
Läs mer i Alingsås Tidning
Två nya spår Alingsås-Göteborg fortsatt lika angeläget
2021-12-15

Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan 2022-2033

Västra Stambanan och den överbelastade sträckan Göteborg-Alingsås saknar åtgärder i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplanen, bortsett från punktåtgärder, vilka som vi vet är åtgärder för att prioritera godstrafiken. Någon planering om vilken sida om Aspen spår ska dras finns inte i planen. Den största satsningen är i stället Göteborg-Stockholm-Malmö via Jönköping.

Dock har Härryda kommun meddelat att de inte kommer att medverka i planläggningen av den del av höghastighetsspår Göteborg-Stockholm via Jönköping som går genom Härryda. Delar av de medel till den tänkta höghastighetsbanan  fördelas därför på andra projekt i landet och planeringen genom Härryda pausas.

Någon öppning för nya spår norr om Aspen saknas, och detta är ytterligare en bekräftelse på att Västra Stambanans pendlare trängs undan till förmån för godstrafiken.

Satsningar på höghastighetståg är prestigeprojekt som tränger bort andra viktiga satsningar, som pendeltrafiken på Västra stambanan.

Läs hela planen: 
Förslag till nationell infrastrukturplan 2022-2033
Förslag till nationell infrastrukturplan 2022-2033 Kort version
2021-12-07

Proppar i väst orsakar proppar i norr

Flaskhalsar och kapacitetsbrist orsakar årliga merkostnader i miljardklassen för både godsoperatörer och varuägare. För Green Cargos del uppges det ha kostat närmare tre miljarder kronor under de senaste tio åren, medan det för branschen som helhet handlar om nära fem miljarder kronor i fördyrade produktionskostnader.
Läs mer i Transportnytt

2021-11-15

Har SJ någon plan B?

SJ har bekräftat att persontrafiken på Västra Stambanan kommer att minska till förmån för gods- och regiontrafik på Västra Stambanan, när höghastighetsjärnvägarna byggts. Men vad händer om riksdagen inte fattar beslut att bygga höghastighetsjärnvägarna? Hur vill SJ i så fall göra för att få fler och snabbare förbindelser Göteborg-Stockholm? Finns det någon plan B? undrar Järnvägsföreningen.
Har SJ någon plan B 
2021-11-08

SJ: Höghastighetsbanor ger ökad godstrafik på stambanorna

Foto: Leif Schjött

SJ bekräftar, i en skrivelse till Järnvägsföreningen att persontrafiken på Västra Stambanan kommer att minska till förmån för gods- och regiontrafik på Västra Stambanan. 

SJ: Vår uppfattning är att det bästa sättet att tillföra den kapacitet som krävs är att så snabbt som möjligt bygga de nya stambanorna för höghastighetståg. När dessa är på plats kommer de att medföra en betydande avlastning av både Södra och Västra stambanorna vilket möjliggör ökad trafik med godståg och regionaltåg på dessa.

Detta innebär ett kraftigt hot mot den lokala, spårbundna pendeltrafiken. Det mest troliga är att de lokala pendeltågen försvinner och att vissa regiontåg kommer att stanna, men endast vid Lerums station.  Detta scenario har Järnvägsföreningen flaggat för under snart 20 år.  

SJ anser inte heller att Järnvägsföreningens förslag om att delfinansiera en utbyggnad av västra stambanan i tunnel genom en avgift om ca 50 kr per enkelresa Göteborg-Stockholm är en bra idé:

SJ: En modell där en avgift läggs direkt på tågbiljetten skulle försvaga tågets konkurrenskraft till förmån för bil och därmed direkt motverka syftet med Västsvenska paketet. SJ kommer inte att ställa sig bakom ett sådant förslag.

Läs hela skrivelsen från SJ Svar från SJ
2021-10-12

Morgondagens verklighet

Foto: Leif Schjött

Två dokument, med fokus på framtiden är ute på remiss. Det ena är kommunens översiktsplan, det andra är Trafikverkets plan för Västra Stambanan. Men de motarbetar varandra och skapar inte samma verklighet för år 2050.
Grundtanken i kommunens plan är 60 000 tusen medborgare, där alla ska ha service, tillgänglighet, nya bostäder,  bättre kommunikationer och allt annat i ett större, väl fungerande, miljömedvetet liv. Nyckeln är ökad tillgänglighet och fungerande persontransporter.
Trafikverket går åt ett annat håll, med fokus på godstrafik i befintliga spår. Dock är det omöjligt att, även med förbigångspår, samköra tåg med olika hastigheter, olika behov och olika vikt på samma spår. Problemen vi har idag kommer därför att fortsätta. Nyckeln för detta blir då att skära ner på persontrafiken.

Planerna motarbetar varandra. Att anta den ena gör den andra omöjlig.

Foto: Wikimedia Common

Kommunen vill växa, men samtidigt behålla den karaktär som lockar människor.         Trafikverket vill öka godstrafiken, genom att bygga förbigångspår på olika platser och dra ner på antalet pendelstationer.
Lösningen är samarbete. Det går att bygga de nödvändiga spåren någon annanstans genom att gå under jorden. Att bygga en tunnel för gods- och snabbtåg mot Stockholm och lämna dagsljuset till pendling, både i närområdet och för regionala behov. Kommunen har redan lämnat plats i översiktsplanen.
Nu gäller det  för kommunen att slåss för sin framtid och övertyga Trafikverket om att lösningen för morgondagen ligger inte över utan under marken.
Sven Borei, Järnvägsföreningen i Lerum
2021-10-03

Pendeltrafiken är hotad

Västra Stambanan trafikeras av i princip tre trafikslag: Snabbtåg, godståg och pendel/regiontåg. Om trafiken ska prioriteras på grund av bristande kapacitet är snabbtågen viktigast följt av godstrafiken. Följaktligen är det pendel/regiontågen som måste minskas.
Enda möjligheten att bevara pendeltrafiken och dess stationer är att leda om den tunga trafiken.
Det skriver Järnvägsföreningens ordförande Björn Stahre.
Läs mer  Pendeltrafiken hotas
2021-10-03


Skrivelse till SJ, MTR, Flix Bus, Green Cargo 

Redan 2002 presenterade Banverket, Västra Götalandsregionen och Västtrafik ett gemensamt utspel i form av en rapport ”På nya spår i Väst”. Rapporten pläderade för ytterligare två spår mellan Göteborg-Floda som skulle vara
färdigställda 2015. Ännu har ingenting hänt.
Järnvägsföreningen frågar i en skrivelse SJ, MTR, Flix Train och Green Cargo om de kan tänka sig att vara med och öka kapaciteten på Västra Stambanan och göra banan mer robust.
Läs skrivelsen Skrivelse till SJ, MTR, Flix Train och Green Cargo
2021-09-23

”Bota infarkten på Västra Stambanan nu”

I en ny rapport från Västra stambanegruppen finns sammanställt vad olika utredningar, analyser och rapporter genom åren sagt om Västra stambanan. Det är tydligt att banan sticker ut i järnvägssverige.
Nuvarande, planerade satsningar kan knappt upprätthålla dagens kvalitet i stråket. Åtgärderna kan stärka robustheten, men ger ingen ökad kapacitet eller snabbare trafik”, konstateras i rapporten. 
Det skriver presidiet för Västra Stambanegruppen, tillika kommunstyrelsordföranden i Katrineholm, Töreboda, Alingsås och Laxå, i Katrineholmskuriren  Skaraborgs Allehanda, Alingsås Tidning och Mariestads Tidning 
2021-09-22

Anförande Lerums kommunfullmäktige, 17 juni
”Två spår i tunnel norr om Aspen”

Lennart Wassenius

”Järnvägsfrågan går nu in i ett spännande skede. Nästa vecka (21/6) behandlas Infra-proppen i Riksdagen, d v s penga-ramen för perioden 2022-33 och samtidigt får TRV uppdraget att ta fram objektlistan för investeringar och underhåll i väg och järnväg.
Nya spår Göteborg – Floda – Alingsås vill absolut vara med i planen. TRV får 4 månader på sig. I november vet vi ….därefter går TRV:s förslag på remiss till och med januari nästa år. Sedan tar den politiska beredningen i Regeringskansliet över och beslut om Infra-planen 2022-33 blir i maj/juni nästa år.
Prognosen för Göteborg-Floda-Alingsås ser mörk ut. I den gällande Nationella plan, 2018-29, finns 16 särskilda uppdrag listade, bl a Västra stambanan och E20, Alingsås. Uppdragen innebär att TRV skall ta fram underlag så att projekten kan övervägas i nästa plan, d v s 2022-33.
Uppdraget ”Västra stambanan” har tagit nästan tre år, juni 2018 till 31/3 2021, att ta fram. Hade det daterats 1 april hade det bättre stämt med innehållet, nämligen ett aprilskämt.
I huvudrapporten (80 sidor) nämns inte ”norr om Aspen” överhuvudtaget ….och i bilagan (30 sidor) lyckas de komma fram till att en 4-spårsutbyggnad Göteborg-Floda-Alingsås har negativ samhällsekonomisk nytta.
Bristanalysen måste totalt underkännas!! I Partille pläderar TRV för en 4-spårsutbyggnad, i befintlig korridor, fram till Kåhög. Ett helt omöjligt projekt!
TRV hoppas också mycket på sidospår vid Lerums station. Ett farligt och felaktigt projekt! Måste pausas i avvaktan på Nationell plan eller stoppas.
Vill man skapa hållbarhet och robusthet eller lösa ”Sveriges värsta flaskhals” bör Göteborg -Floda -Alingsås hanteras i två funktionella etapper, först Göteborg-Floda (Håvared) och därefter Floda-Alingsås.
Trots detta är jag optimistisk …. 
/…/
Som sagt ”TRV:s Bristanalys” har stora brister och får helt underkänt. Men trots detta får den sannolikt genomslag i TRV:s objektsplanering, d v s det blir 0 kronor till Göteborg- Floda- Alingsås.
Om detta värsta scenario blir verklighet, så ligger pendeltrafiken Göteborg-Alingsås illa till. Gods-och fjärrtrafiken är mest prioriterad ….och blir det inga nya spår så trycks pendeltrafiken successivt bort. Detta är djupt tragik-komiskt, Göteborg-Floda- Alingsås kostar små pengar och ger oerhört stor nytta. Har TRV en dold agenda?
När jag funderade på detta så hamnar jag tillbaka 1977. När jag som nyutnämnd KSo intog mitt tjänsterum, så låg ett brev på bordet från Generaldirektören på SJ, den legendariska Lars Petersson. Han ville lägga ner pendeltrafiken Göteborg-Alingsås.
Förhandlingar fördes under några års tid … GR, Partille, Lerum och Alingsås, men till slut fick Lerum nog. Vi strandade förhandlingarna och uppvaktade Regeringen Fälldin ….och pendeltrafiken blev kvar.
Hoppas att Lerum är lika eniga och strategiska nu som då!! Partille är med! …..och Västra Stambanegruppen, där samtliga kommuner efter banan ingår, är kompetent, aktiv och drivande.”
Lennart Wassenius (C)
2021-06-21

Yttrande över förslag till järnvägsplan, Lerums station

Järnvägsföreningen har yttrat sig över Trafikverkets förslag för ombyggnad av Lerums station. Yttrandet är ställt till Trafikverket (TRV) med kopia för kännedom till Länsstyrelsen, miljöskyddsavdelningen.
Järnvägsplan Lerums station
2021-06-17

Trafikverket saknar framtidsperspektiv

I Trafikverkets bullerutredning saknas såväl långsiktighet som helhetsperspektiv. Åtgärder föreslås  mot dagens problem, men man blundar för morgondagens. Bullret från järnvägen i Lerums centrala delar är redan idag olidligt högt och har enligt många boende blivit än värre sedan bullerplanket vid Södra Långvägen byggdes. Nu planeras ytterligare bullerskydd på ömse sidor om järnvägen, inför projekt Vändspår Lerum. Hur kan TRV tro att resenärer kommer att vilja gå eller cykla till stationen och än mindre invänta tåg på en perrong där buller studsar mellan bullerskydden?
Vind förstärker buller men Bullerutredningen mäter högsta resp. lägsta värde och hänsyn tycks inte  tagits till hur vindarna blåser. Vid ”fel” vindar blir bullret betydligt högre än bullerutredningens högsta värden.
Hänsyn verkar inte heller  tagits till att järnvägsbullret läggs ovanpå annat buller från motorväg och en allt mer ökande lokaltrafik. 
I TRV bristanalys för sträckan Göteborg-Alingsås kan utläsas att ambitioner för Västra Stambanan Göteborg-Alingsås, är att bygga ytterligare två spår fram till Kåhög och förbigångsspår vid Lerums station. Med dessa investeringar förefaller TRV anse att Västra Stambanan är fullinvesterad. En konsekvens av detta är att pendeltågstrafiken på sträckan tvingas minska för att så småningom upphöra.
Lerums station lär bli den enda kvarvarande stationen i kommunen. I detta scenario blir Lerums station i framtiden en rangerbangård för godståg som slussas in till Sävenäs.
Mer buller från bromsande och startande godståg blir konsekvensen.
För Lerums kommun är detta en ödesfråga. Människor måste kunna leva och bo i sina hus och samhällena måste kunna utvecklas.
Den enda realistiska, akuta åtgärden, är att godstågens hastighet minskas. En minskning till omkring 70 km/tim skulle reducera såväl buller som vibrationer avsevärt.
I avvaktan på att Västra Stambanan kommer in i Trafikverkets långtidsplan avvisar Järnvägsföreningen det kortsiktiga förslaget till bullerdämpande åtgärder. 
2021-06-17

Trafikverkets bullerutredning

Trafikverkets bullerutredning är intressant läsning som reser många frågetecken. Det är en gedigen utredning, sett till antal sidor, men Järnvägsföreningen saknar långtidsperspektiv.
I utredningen finns även de fastigheter i centrala Lerum markerade, som är aktuella för åtgärder på grund av det ökande bullret.
Bullerutredningen reviderades i april 2021.
Vändspår Floda Lerum PM Buller
2021-06-01

Västsvenska politiker i upprop om Västra Stambanan

För att trygga Sveriges fortsatta tillväxt och öka turtätheten för pendlare behövs ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Nu måste Västsverige påverka Trafikverket under sommaren för att få till en finansiering av sträckan, skriver Helena Gellerman, Axel Darvik, Elof Dimenäs och Lars Bolminger i Göteborgs-Posten.
Sverige behöver ytterligare ett dubbelspås Alingsås-Göteborg
2021-06-05

Järnvägsföreningen möter Trafikverket

Järnvägsföreningens ordf. Björn Stahre och vice ordf. Lennart Wassenius kommer att möta representanter för Trafikverket den 1 juni för att tala om Bristanalysen. Mötet sker digitalt via Zoom.
2021-05-23

Pengabrist håller inte som argument

Argumentet att inte satsa på sträckan Göteborg-Floda-Alingsås sägs vara brist på pengar, men orsaken är snarare att man vill avvakta besluten om Götalandsbanan och övriga snabbspår. Även vid ett ”ja” till snabbspår, dröjer det minst 30-40 år innan dessa är operativa. Behovet av fyra spår mellan Göteborg-Alingsås är nu, i närtid.
Det skriver Järnvägsföreningen till nyckelpersoner i Resenärsforum, Göteborgs Hamn och Västra Götalandsregionen.
Läs mer:
Brev till Dzanic,J Falk, J Börjesson, J Kågesson 2021-05-22
2021-05-22

”Järnvägen är avgörande för näringslivets konkurrenskraft”

Per Lyrvall

Göteborgs Hamn är genom sitt tågpendelsystem sammankopplat med 24 inlandsterminaler och kopplingen till 15 av dessa terminaler går via Västra Stambanan.  
Kapacitetsbristen på Västra Stambanan påverkar hela landet.
Det skriver Per Lyrvall Stora Enso, Elvir Dzanic, Göteborgs Hamn och Ted Söderholm, Green Cargo i Dagens industri.
Västra Stambanans kapacitet påverkar industrin i hela landet
2021-05-12

Varför detta eviga utredningsarbete?

Redan 2002 konstaterade Banverket, Västtrafik och Västra Götalandsregionenrapporten Två nya spår i Väst, att Västra Stambanans nått sitt kapacitetstak.
En rad olika rapporter och utredningar har därefter presenterats och alla pekar på behovet av en utbyggnad av sträckan Göteborg–Alingsås. 
Järnvägsföreningens Lennart Wassenius, Björn Stahre och Bengt Bohlin begär nu i en skrivelse till Trafikverket att få träffa ansvariga för en överläggning om Västra Stambanan Göteborg-Alingsås.
Bristanalys 2021-05-03
2021-05-03

Tågtunnelmysteriet i Göteborg

Få politiska beslut har följts av så många protester som bygget av  Västlänken. Ett stort ingrepp i människors vardag som aldrig har kunnat förklaras och motiveras på ett logiskt sätt.
En av många förklaringar har varit att Västlänken byggs för att trafiken ska flyta lättare från de så kallade ekrarna, däribland Västra Stambanan, mot Göteborg.
Järnvägsföreningen har visat att Västra Stambanan inte får större kapacitet av Västlänken och detta bekräftas också i boken Tågtunnelmysteriet i Göteborg. En kritisk granskning av Västlänken  som är en gedigen sammanställning av vad projekt Västlänken lovat, vad det sannolikt kommer att hålla, hur beslutsprocessen gick till i förvaltning och politik och många fler infallsvinklar.
Ett stort antal personer med erfarenhet från relevanta kunskapsområden har bidraget med texter och bland dessa finns också Järnvägsföreningens Lennart Wassenius som vid tiden för planeringen inte bara var trafikingenjör i Göteborg utan också ledamot av Göteborgsregionens förbundsstyrelse. 
Boken är välarbetad, texterna välskrivna och trots det tunga innehållet är den mycket lättläst.
Initiativet  kommer från Föreningen Göteborgs Kultur och Miljöarv / GKMA. Tågtunnelmysteriet i Göteborg kan beställas direkt via förlaget
Breakwater Publishing
2021-03-02

Verksamhetsberättelse 2020

Coronapandemin har starkt påverkat verksamheten under året. Internetmöten, telefonkontakter och brevutskick har dominerat insatserna. Planerade aktiviteter har fått ställas in eller ändras. 
Läs mer i Verksamhetsberättelsen: 
Verksamhetsberättelse 2020
2021-02-15

Ett tragiskt besked

Det är med sorg vi meddelar att styrelsen nåtts av det tragiska beskedet att föreningens kassör Margareta Tistrand avlidit.
Margareta var en av initiativtagarna till Järnvägsföreningen i Lerum för snart 20 år sedan och vi beklagar djupt att hon inte finns hos oss längre.
Vila i frid Margareta.
Styrelsen för Järnvägsföreningen i Lerum
2021-01-28

Gott Nytt År!

Järnvägsföreningen i Lerum önskar alla ett Gott Nytt 2021  med  fakta och underlag, för dem som har glömt eller  snabbt vill sätta sig in i problematiken kring Västra Stambanan.

Det första paketet, ett inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen har skickats till Regeringen. Där påminns om att Västra Götalandsregionen, Banverket och Västtrafik redan 2002 i en gemensam skrivelse På nya spår i väst underströk behovet av fler spår Göteborg-Floda.
Järnvägsföreningen konstaterar i skrivelsen till regeringen att

 • Västra Stambanan Göteborg-Stockholm är Sveriges viktigaste järnväg.
 • Västra Stambanan är den enda direkta spårbundna länken mellan Göteborg-Stockholm.
 • Västra Stambanan mellan Göteborg-Alingsås är Sveriges värsta flaskhals.
 • Utbyggnaden av Västra Stambanan kan vara klar omkring 2030.
 • Göteborgs hamn, tillika Nordens viktigaste hamn, är helt beroende av Västra Stambanan för att kunna vidareutvecklas
 • Trafikverket har i gällande plan uppdraget att lämna förslag på åtgärder angående kapacitet, punktlighet, robusthet, säkerhet och restider till nästa planperiod, dvs nu.

Hela paketet har skickats till ett stort antal aktörer inom  Sveriges transportsektor.
Där ingår en sammanställning av Järnvägsföreningens arbete: Utbyggnad av Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås  och föreningens senaste folder – Folder 2020.

Till medlemmar och sympatisörer, resenärer, Västra stambanegruppen och kommunerna utmed stambanan, riksdagsledamöter, trafikutskott, Regering, Trafikverket och alla andra aktörer involverade i infrastruktur önskar Järnvägsföreningen i Lerum ett riktigt Gott Nytt år!

/ styrelsen
Björn, Lennart, Bengt, Sven, Margareta, Leif, Wolfgang, Karin
2020-12-20

Så kan Västra stambanan byggas ut – en sammanställning

Järnvägsföreningen har under 16 år arbetat för en samhällsnyttig och effektiv utbyggnad av Västra stambanan, och också visat hur stambanan kan byggas. 
Nu finns en sammanställning av de inlägg som tidigare redovisats. Här redovisas bland annat utbyggnadens dragningar och etapper, hur sprängningar av tunnel kan ske, transporter av krossmassor,   trafikering under byggtiden och finansiering.
Samtliga beräkningar, här och i tidigare inlägg, har gjorts av Järnvägsföreningens Bengt Bohlin, civilingenjör med  lång erfarenhet av tunnel- och underjordsarbeten.
Läs hela sammanställningen Utbyggnad av Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås
2020-12-09

När trafiken ökar måste underhåll och utbyggnad hänga med

Sten Bergheden, pressbild

Västra stambanan är helt avgörande både för personpendling och för godstrafik. Trafikverket måste omgående få ett tydligt uppdrag att planera för en utbyggnad av Västra stambanan med två helt nya spår från Alingsås till Göteborg.
Det skriver Sten Bergheden (M), riksdagsledamot Skaraborg och ledamot av trafikutskottet, i Mariestadstidningen.
Läs hela artikeln Bygg ut Västra stambanan nu! 
2020-12-02

Inför transportinfrastrukturplaneringen: Yttrande till Regeringen

Trafikverket har i skrivelse 2020-10-30 (dnr TRV 2020/73376) begärt yttrande över inriktningsunderlaget för kommande transportinfrastrukturplanering. Järnvägsföreningen i Lerum lämnar några synpunkter – som även skickas till ett 50-tal remissinstanser – och konstaterar också bland annat att Västra Stambanan kan stå klar 30 år tidigare än Götalandsbanan till en betydligt lägre kostnad och med i stort sett samma restid.
Järnvägsföreningen påminner också om att Västra Götalandsregionen, Banverket och Västtrafik i en gemensam skrivelse På nya spår i väst redan 2002 underströk behovet av fler spår mellan Göteborg och Floda.

Läs Järnvägsföreningens yttrande till regeringen:
Remiss inriktningsunderlag.yttrande 2020
2020-11-25

Enade kommuner utmed Västra Stambanan 

Västra Stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar, där stora mängder resenärer och gods transporteras. Ännu större volymer av såväl resenärer som gods väntas. 14 kommuner utmed stambanan står enade i att stråket måste byggas ut och det måste ske långsiktigt och hållbart.
Kommunerna är: Gnesta, Flen, Katrineholm, Vingåker, Hallsberg, Laxå, Töreboda, Skövde, Falköping, Herrljunga, Vårgårda, Alingsås, Lerum och Partille.
Läs mer i de 14 kommunernas positionspapper:

2020-10-21

Västra Stambanan är länken mellan Göteborg och Stockholm

Göteborg-Floda-Alingsås bör ha högsta prioritet när beslut fattas om investeringar i järnväg våren 2022.
Planeringsmässigt har denna sträcka kommit längre än Göteborg-Landvetter-Borås. En åtgärdsvalsstudie genomfördes 2015 och en indikativlokaliseringsutredning 2018, vilket innebär att projektet är väl definierat.
Flaskhalsproblemet har byggts bort i Stockholm och det är hög tid att satsa på banans andra ändpunkt och bygga bort Sveriges idag värsta flaskhals.
Det skriver Järnvägsföreningens Björn Stahre och Lennart Wassenius i en insändare i Lerums Tidning, (14 okt, s. 19)
Insändaren har även publicerats i Skaraborgs Läns Allehanda (21 okt).

2020-10-21

Skaraborgsbygden: Västra Stambanan är av nationellt intresse

Diskussionerna om  investeringar i nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg förlamar tyvärr de nödvändiga större investeringarna i de befintliga stambanorna. 
Det dröjer minst 20-30 år innan en ny stambana på andra sidan Vättern kan blir klar och det är först när den är fullt utbyggd som den kan avlasta Västra Stambanan.
Det skriver Leif Walterum, Senior rådgivare West, i en ledare i Skaraborgsbygden.
Läs hela ledartexten: Västra Stambanan är av nationellt intresse
2020-07-24

Varför lägga ner någon station?

Nu pågår i Västra Götalandsregionens regi ytterligare utredningar med syfte att på kort sikt öka pendeltrafiken. Utredarna föreslår ytterligare två spår mellan Göteborg – Alingsås  i befintlig järnvägskorridor.
Utredarna har blandat ihop kort och lång sikt och det faktum att det långsiktiga perspektivet alltid måste styra det kortsiktiga. 
Det skriver Järnvägsföreningens ordförande Björn Stahre i en insändare i Lerums Tidning.
Läs hela insändaren Insändare 200610
2020-06-10

Follobanen i Norge

Utsikt mot den 600 m tunnel som ska gå under Middelalderparken. Foto: Bane NOR

Norges största infrastukturprojekt Follebanan har stora likheter med hur det skulle kunna byggas järnväg i Västsverige med ytterligare ett spår separerat från pendeltrafiken på Västra stambanan.
Den nya järnvägen mellan Oslo och Ski är 22 km lång och till största delen  går den i tunnlar. Bygget startade 2014 och planerad trafikstart är 2022.
Follobanen byggs för att möta befolkningsutvecklingen, kunna sätta in fler tåg och göra det lättare att pendla till Oslo från närliggande orter. Samtidigt halveras restiden.
Läs mer om Follobanen 
2020-06-11

Föreslagna åtgärder ger inte nödvändig förstärkning

Västra Götalandsregionens Målbild 2028 (remissversion) syftar till att konkretisera en viljeinriktning i utvecklingen av trafiken för att nå uppsatt mål om en tredubbling av tågresandet från 2006 till 2035. Men syftet uppnås inte genom en sammanslagning av Aspedalens och Aspens hållplatser.
Utgångspunkten måste vara att det långsiktiga perspektivet styr de kortsiktiga åtgärderna.
Det är när Göteborg-Alingsås byggts ut med ytterligare två spår för fjärr- och godståg – norr om Aspen – som kapacitet finns för att utveckla pendeltågstrafiken på befintlig  bana.
Läs Järnvägsföreningens yttrande till Göteborgsregionen.
Yttrande över Målbild tåg 2028 (6)
2020-05-26

VGR missar det större perspektivet 

Ett förslag från Västra Götalandsregionen (VGR) innebär nedläggning av en eller två stationer i Lerums kommun: Aspen och/eller Aspedalen.
Varför missar utredningen det större perspektivet? 2030 kan två nya spår, Göteborg – Alingsås, vara finansierade och utbyggda! Varför försvåra för denna efterfrågade och mycket angelägna investering? Frågan om stationsnedläggning i Lerums kommun bör helt avföras från dagordningen.
Läs mer i Järnvägsföreningens brev till generaldirektör Lena Erixon:
Brev till Generaldir. L Eriksson 200430
2020-04-30

Finansieringslösning av tunnel

Med en så kallad ”Särskild finansieringslösning” kan projektet med tunnel genomföras under 2020-talet.
Finansieringslösningen vilar på två ben där operatörerna svarar för 75 % och staten för 25 % av investeringen.
• Operatörernas del finansieras genom att varje fjärrtågsbiljett avgiftsbeläggs med 50 kronor, ett konkurrensneutralt påslag.
• Godstågen betalar en avgift om 3 000 – 5 000 kronor för varje tåg som passerar sträckan Göteborg -Alingsås.
• Staten medverkar med 300 milj. kronor per år under byggtiden, 5 år.

Läs mer i Järnvägsföreningens senaste folder:
Finansieringslösning

2020-03-02

Bygg bort flaskhalsen Alingsås-Göteborg!

Presentation 2020-02-25

2020-02-27

 

 

 

 

 

Synpunkter på förslag till järnvägsplan 

Järnvägsföreningen var på plats då Trafikverkets representanter svarade på frågor hos KomIn kundcenter i Lerum den 12 november angående utbyggnaden av järnvägen i Lerum.
Järnvägsföreningen konstaterar att det fortfarande finns stora frågetecken kring utbyggnaden vad gäller bland annat buller, vibrationer och tågens hastigheter.
– Utbyggnaden är att ses som en väsentlig ombyggnad vilket innebär strängare krav på lägre vibrationer. Föreningen vill också se en mer heltäckande vibrationsutredning.
– Bullernivåerna har i planförslaget räknats ut mekaniskt utan hänsyn tagen till hur vindar och väder påverkar bullerspridningen. Det innebär att den redovisade bullerkarteringen inte stämmer.
– Det saknas beräkningar av den totala kostnaden för utbyggnaden.
Läs hela yttrandet, ställt till Trafikverket:
Yttrande TRV på förslag till järnvägsplan för Lerum station
2019-11-21

Politiska partier stöder tunnelförslaget

”Lerums kommun har sedan länge arbetat för ökad spårkapacitet på Västra stambanan i en sträckning norr om Aspen. I detta arbete verkar vi också för att sträckningen ska ske genom en tunnel, från Partille till Håvared (förbi Floda), cirka 20 kilometer”.
Det skriver företrädare för sex av sju partier i Lerums kommun i en debattartikel i Lerums Tidning.
Läs mer i Lerums Tidning: Angående Västra Stambanans utbyggnad
2019-11-06

Floda mobiliserar

I flera insändare i Lerums Tidning, bl a av signaturen ”Flodabo” uppmanas Floda-borna att mobilisera mot utbyggnad av järnvägen ovan mark i Floda.
Järnvägsföreningen välkomnar engagemanget!
Föreningen har under snart 15 år arbetat för en tunneldragning, genom yttranden till myndigheter och beslutsfattare, egna utredningar, seminarier och kunskapsinhämtning.
Foldern Västra Stambanans kritiska flaskhals  mellan Göteborg och Floda måste byggas bort (Folder 2016) ger en översikt och visar bl a tunnelsträckningen i plan och profil.
2019-10-23

Nej till puckelpistdragning!

Järnvägsföreningen har fått flera frågor från oroliga medborgare angående den utredning som konsultföretaget ÅF gjort på uppdrag av den politiskt tillsatta Västra stambanegruppen. Utredningen föreslår utbyggnad av stambanan,  ovanför Uddared och Drängsered, till stor del ovan mark.
Järnvägsföreningen avvisar bestämt ÅF:s lösning.
Föreningen vill inte ha ett spår ovan mark, utan en heldragen tunnel under mark från Partille till Håvared, ca 20 km.
Det förslag som utarbetats av ÅF kan enligt Järnvägsföreningens bedömning inte genomföras. Ett motsvarande förslag avvisades redan för 10 år sedan av dåvarande Banverket. Dessutom skulle denna puckelpistlösning bli betydligt dyrare än en tunnel.
2019-10-22

Finansiering av tunnelkostnader

Järnvägsföreningen har gjort en översyn och uppdatering av en tidigare samhällsekonomisk beräkning, daterad 2017-10-04. Ändringarna består huvudsakligen av beräkningar av amorteringstid, genom olika värden på parametrar, samt mindre korrigeringar av text. Samtliga beräkningar har gjorts av Bengt Bohlin.
Finansiering av tunnelkostnader avseende Västra Stambanan mellan Floda och Göteborg
Se även rapporten Samhällsekonomiska vinster genom utbyggnad av sträckan Göteborg-Floda med en bergtunnel
norr om sjön Aspen.
2019-09-30