Aktuellt

Foto: Björn Stahre

Information om Vändspår Floda-Lerum

Trafikverkets representanter för projektet vändspår Floda-Lerum kommer att vara på plats för att svara på frågor hos KomIn kundcenter i Lerum den 12 november. Synpunkter ska ha inkommit till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 9 december. Ärendenummer TRV 2017/43687.
Information om mötet den 12 november har gått ut med brev till bullerberörda fastighetsägare.
Mer om vändspåret, vilket kommer att innebära ännu mer buller, finns på Trafikverkets hemsida.
2019-10-17

Finansiering av tunnelkostnader

Järnvägsföreningen har gjort en översyn och uppdatering av en tidigare samhällsekonomisk beräkning, daterad 2017-10-04. Ändringarna består huvudsakligen av beräkningar av amorteringstid, genom olika värden på parametrar, samt mindre korrigeringar av text. Samtliga beräkningar har gjorts av Bengt Bohlin.
Finansiering av tunnelkostnader avseende Västra Stambanan mellan Floda och Göteborg
Se även rapporten Samhällsekonomiska vinster genom utbyggnad av sträckan Göteborg-Floda med en bergtunnel
norr om sjön Aspen.
2019-09-30

(M)-politiker: Dags för dubbelspår

”När Sveriges järnvägar lider av kapacitetsbrister drabbas såväl individer som näringslivet och miljön. Västra stambanan är onekligen en av Sveriges viktigaste järnvägar som binder samman våra två största städer. Linn Wirdemo, ordförande MUF Alingsås.”
Det skriver fyra västsvenska moderater i GT: Daniel Filipsson, Alingsås; Alexander Abenius och Vincent Nordgren, Lerum; Marith Hesse, Partille.
Läs mer: Dags för dubbelspår Alingsås-Göteborg
2019-09-06

Kräftskiva med Järnvägsföreningen

Medlemmar i föreningen avnjöt i Ågården, en kväll i augusti, kräftor med tillbehör.
Styrelsen framför härmed sitt varma tack till alla de medlemmar som kom och gjorde kvällen till en lyckad kräftskiva.
Stort tack också till dem som fiskat, bryggt öl, bakat och pimpat lokalen!
2019-09-06

Frågor och svar om Järnvägsföreningen

Det råder fortfarande stor kunskapsbrist om Järnvägsföreningen, varför den finns, hur den finansieras och hur kommunerna utmed stambanan ställer sig till utbyggnad av stambanan.
Järnvägsföreningens ordförande Björn Stahre klargör detta och mycket annat i ett svar till sígnaturen Boende i Lerum i Lerums Tidning.
Läs båda insändarna
Björn Stahre:   Svar till Två järnvägar genom Lerum 
2019-04-19
Signatur ‘Boende i Lerum’: Två Järnvägar genom Lerum
2019-04-10

Det är för dyrt att vänta!

De 13 kommunerna utmed stambanan, från Lerum till Gnesta, är överens. Mer gods behöver gå på järnväg, de lokala arbetsmarknaderna måste knytas ihop och bostadsbyggande förutsätter stationssamhällenas renässans.
Det är för dyrt att vänta med en utbyggnad av Västra Stambanan och den värsta flaskhalsen finns mellan Göteborg och Alingsås.
Läs mer i presentationen från järnvägsföreningens årsmöte 2019
Kommuner i samverkan för västra stambanan
2019-03-22

Årsmöte 2019

Ett 40-tal medlemmar och intresserade deltog vid Järnvägsföreningens årsmöte i Equmeniakyrkan den 21 februari.
Inbjuden talare var Bengt Rydhed, Stf regionchef på Trafikverket.
Deltog gjorde också Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde tillika ordförande i Västra Stambanegruppen, Max Falk, strategiansvarig för infrastrukturfrågor i Västra Götalandsregionen samt f d kommunalrådet Elver Jonsson från Alingsås.
Läs mer om Järnvägsföreningens årsmöte i Floda Nyheter
2019-02-22

Synpunkter på samrådsunderlag för vändspår Floda/Lerum

Järnvägsförening träffade 2009 generaldirektör Minou Akhtarzand för att diskutera järnvägen, bland annat förbigångsspår i Lerums kommun. Efter detta möte slopades förbigångsspåret i Lerum medan förbigångsspåret i Stenkullen byggdes, ett spår som idag inte är speciellt frekventerat.
Nu planeras vändspår Floda/Lerum och Järnvägsföreningen konstaterar att i den av TRV presentation av samrådsunderlaget på Torpskolan 23 januari saknades viktig information och utredningar.
Läs mer om Järnvägsföreningens Synpunkter på samrådsunderlag för vändspår Floda_Lerum 2019
2019-02-01

Järnvägsföreningen föreslår program för minskat buller

Järnvägsföreningen föreslår i ett medborgarförslag att kommunen  tillsammans med olika intresseorganisationer utarbetar ett program för att minska buller- och vibrationsbelastningen i kommunen. Programmet baseras på kommunens kriterier angående buller, kriterier som måste uppfyllas för att kommunen skall bli en ledande miljökommun. Med programmet som grund kan krav om åtgärder för att dämpa nuvarande alltför höga buller- och vibrationsnivåer ställas på Trafikverket.
Läs mer om  Medborgarförslag
2018-10-22

Vändspår Floda / Lerum

I samband med den pågående järnvägsplanen måste Trafikverket tillgodose att nationellt ställda riktvärden avseende buller klaras och just nu pågår en inventering av ca 300 fastigheter i Lerum som anses vara bullerstörda.
Trafikverket kommer att bjuda in till samråd i januari 2019, då resultatet av bullerutredningen kommer att redovisas.
Läs mer Nytt vändspår i Floda / Lerum
2018-10-16

Utredning för utveckling av Västra stambanan

Pressbild: Ulf Eriksson

2 700 000 kronor har reserverats som en delfinansiering för att ta fram förberedande utredning för utveckling av Västra stambanan på delen Göteborg-Alingsås. Det skriver Regionutvecklingsnämnden i ett pressmeddelande.
– När nästa nationella infrastrukturplan ska tas ska det finnas utredningar klara så det bara är att sätta spaden i jorden, säger Ulf Eriksson (C), 1:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden.
Läs pressmeddelandet Delfinansiering för utveckling av Västra Stambanan
2018-09-19

Västlänken blev gökungen i boet

L  Wassenius

– Hur kunde GR:s förhandlare missa det viktigaste policydokumentet, strukturbilden, där det slås fast att det är i ekrarna mot Göteborg som ny järnvägskapacitet skall tillföras?
Pengar till utbyggnad av Västra stambanan finns, men de är låsta i Västlänken som kommit att bli en gökunge i boet. Ambitionen att skapa ett västsvensk paket resulterade i ett göteborgspaket.
Det säger Lennart Wassenius (C), Kommunfullmäktiges ordförande i Lerum.
2018-07-19

Brev till de politiska partierna

Järnvägsföreningen har, liksom tidigare valår, skickat ut en enkät till gruppledare och ordförande i de politiska partierna i Lerums kommun. Frågorna är i år mer av  resonerande och kommenterande karaktär än tidigare. Syftet är att få veta hur engagerade partierna är i järnvägsfrågan. Hur ser de t ex på finansiering och buller och vad kan / vill de politiska partierna göra?
Resultatet kommer att publiceras här och i lokalpressen.
Läs mer: Brev till partierna i Lerums kommun
Lerums Tidning: Vad vill politiken med järnvägen i Lerum?
2018-06-24
Uppdaterad 2018-08-29

Hybridfinansiering av tunnel

Nu finns en uppdaterad version av det förslag till hybridfinansiering av en 19,5 km lång bergtunnel norr om sjön Aspen som Järnvägsföreningen upprättade hösten 2017.  Beräkningarna visar att det är fullt möjligt att bygga och betala en låneskuld under relativt kort tid.
Läs mer: Lånefinansiering av tunnelkostnader
2018-06-13

Vändspår Floda / Lerum

Nu planerar Trafikverket ytterligare en punktinsats utmed Västra stambanan, utan att se långsiktigt eller konsekvenser. Denna gången är det en ”Begränsad ombyggnad inom stationsområdet i Lerum och/eller Floda”.
Läs mer: Trafikverket Vändspår Floda/Lerum  Planlaggningsbeskrivning_180420  Remiss samrådsunderlag 180424
2018-04-24

Möte med landshövding Anders Danielsson

Foto: LinkedIn

Järnvägsföreningens Björn Stahre, Lennart Wassenius och Karin Poulsen mötte landshövding Anders Danielsson den 18 maj för att informera om Västra stambanan och föreningens arbete.

Landshövdingen visade stort intresse för Järnvägsföreningens frågor.

Läs mer: Information till Landshövding Anders Danielsson
2018-05-19

Bostäder 30 meter från järnvägen

Nya bostäder planeras mellan järnvägen och Aludden. Av säkerhetsskäl bör dock inte ny bebyggelse tillåtas inom ett avstånd om 30 meter från järnvägen. Trafikverket framhåller även att det vid en framtida utbyggnad av fyra spår finns behov av ytterligare 15 meter. Järnvägsföreningen noterar att Trafikverket inte minns att fyrspårsplanerna skrotades  år 2009 av dåvarande Banverket.
Läs mer: Trafikverkets yttrande gällande detaljplan för Aspen strand, Lerums kommun – Samråd
2018-04-20

Vibrationer problem för centrumutveckling

”För framtida utredningar behöver de högsta vibrationsnivåerna analyseras avseende trafikslag för att säkerställa vibrationskälla och utifrån det dra slutsatsen att området inte påverkas av vibrationer.”
Det skriver Trafikverket i ett yttrande gällande detaljplan för Säveå Park.
Läs mer: Yttrande Trafikverket Säveå park.180411
2018-04-11

 

 

En gökunge i boet

Vart tar Lerums och övriga bilisters ”trängsel-miljoner” vägen?
Det korta svaret är Västlänken! I det Västsvenska infrastruktur-paketet är Västlänken det helt dominerande projektet, en ”gökunge” i boet.”
Det skriver Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius (C) i Lerums Tidning.
Järnvägsföreningen och Lennart Wassenius anser att pengarna måste destineras till mera angelägna projekt, där Västra Stambanan delen Göteborg – Alingsås och Boråsbanan står högst på dagordningen.

Läs mer i Lerums Tidning: Trängselskatt – till vilken nytta?
2018-02-07

”Satsa på ytterligare ett dubbelspår”

”Med ytterligare ett dubbelspår Alingsås-Göteborg i ny sträckning kan robustheten uppnås under planperioden fram till 2029, minska restiden Stockholm- Göteborg med minst 15 minuter, säkra ett konkurrenskraftigt näringsliv och möjliggöra minst 23 000 bostäder i stationsnära lägen längs befintlig infrastruktur.”

Monica Green, Skövde
Carina Ohlsson, Lidköping

Det skriver riksdagsledamöterna Patrik Björck, Carina Ohlsson, Monica Green och Erik Ezelius (S) i Göteborgs-Posten och Skövde Nyheter med anledning av Trafikverkets förslag till nationell plan.

Foto: Riksdagens pressbilder

Erik Ezelius, Tidaholm
Patrik Björck, Falköping

G-P
Satsa på Västra stambanan – nu!
SN
Satsa på Västra stambanan nu

2017-10-23

Järnvägsföreningen besöker Nordic Rail på Elmia

Den 10-12 oktober var det dags för järnvägsutställningen Nordic Rail på Elmia i Jönköping. Utställningen hålls vart annat år och samlar ett stort antal utställare inom teknik, säkerhet, konsult-, informationsverksamhet mm.I anslutning till utställningen hölls ett stort antal seminarier, bland annat om höghastighetsprojektet i Sverige.

Järnvägsföreningen besöker utställningen för att knyta kontakter och sprida information om Västra Stambanan i Lerum. Att hyra en monterplats har föreningen inte råd med. Istället agerar föreningen levande monter genom att gå runt i utställningshallen och förmedla budskapet.
Ett väl så effektivt sätt att nå många människor.

Vi kunde i år med glädje konstatera att fler människor än tidigare känner till Järnvägsföreningen och förslaget om tunnel norr om Aspen. Diskussionerna med ”kunderna” blev därför djupare och flera intressanta kontakter knöts. En eller annan lobbyist för Järnvägsföreningens sak rekryterades troligtvis.

I bildkollaget ses Järnvägsföreningens huvudaktör vid mässor, Wolfgang Tistrand, sprida information och tala med nyckelpersoner.

Även Sven Borei och Björn Stahre från föreningen var i aktion på mässan.

Björn Stahre
2017-10-12

Satsa på stambanestråket Göteborg – Alingsås!

Debatt: ”Trots gedigna inspel kan nu konstateras att i Trafikverkets förslag till ny investeringsplan för åren 2018 – 2029, finns inga pengar avsatta för nya spår Göteborg – Alingsås.”
Det skriver kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius i Lerums Tidning.
Läs mer: Investera i nya järnvägsspår mellan Göteborg och Alingsås
2017-10-11

Remissvar över förslag till plan för transportsystemet

Järnvägsföreningen har lämnat ett remissvar till Näringsdepartementet med anledning av förslaget till nationell plan för transportsystemet,  där inga utbyggnader föreslås av Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås trots att det är den kapacitetsmässigt största flaskhalsen och att en utbyggnad skulle ge en mycket stor samhällsekonomisk nytta.
Läs Remissvar över förslag till plan för transportsystemet
2017-10-09

Samhällsekonomiska vinster genom tunnel norr om Aspen

Järnvägsföreningen i Lerum har sammanställt en rapport om de samhällsekonomiska vinsterna av en järnvägstunnel norr om sjön Aspen.
Bengt Bohlin har gjort beräkningar som visar att det finns en samhällsekonomisk vinst om ca 640 milj. kr/år genom att bygga ut Västra stambanan med två spår i bergtunnel norr om sjön Aspen.
Rapporten skickas den 4 oktober till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Läs rapporten Västra stambanan. Samhällsekonomiska vinster genom utbyggnad av sträckan Göteborg-Floda med en bergtunnel norr om sjön Aspen
Bilaga: Etappindelning vid utbyggnad av Västra Stambanan
2017-10-04

Fler kommuner ansluter sig till Västra Stambanegruppen

Västra Stambanegruppen  är en politisk gruppering som bildades av kommunerna Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Falköping, Skövde, Tibro och Töreboda. Nu har även kommunerna Gnesta, Flen, Katrineholm, Vingåker och Laxå anslutits till Västra Stambanegruppen.
2017-09-29

”Järnvägsplanen sämre än befarat”

– Järnvägsplanen var tyvärr sämre än vad vi befarade. Man lyfter fram Västra Stambanans stora betydelse men vill lösa kapacitetsproblemen med förbigångsspår, Alingsås-Laxå i kombination med fyrspår Alingsås-Floda.
För de senare finns inga pengar, den delen lyfts fram därför att Trafikverkets utredare smetat ut de samhällsekonomiska vinsterna på hela sträckan Göteborg-Alingsås, trots att vinsterna nästan uteslutande ligger på etappen Göteborg-Floda.
Det säger Järnvägsföreningens ordförande Björn Stahre, med anledning av Trafikverkets förslag till nationell plan.
2017-09-01

Förslag till nationell plan

Nationellt: Trafikverket har nu lämnat över förslaget till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018–2029 till regeringen.
Planförslaget går nu ut till olika remissinstanser och den förväntas fastställas av regeringen under 2018.
Läs hela förslaget här:
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
2017-08-31

”Regeringen måste ta sitt ansvar”

Debatt: ”Trafikverket skall i månadsskiftet augusti/september redovisa sin plan för de kommande 12 åren, 2018-2029. Regeringen måste nu ta sitt ansvar för en långsiktig robust järnväg som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela landet.”
Det skriver Ulf Eriksson (C) i en debattartikel i Skaraborgs Allehanda.
Läs mer: Bygg ut Västra Stambanan
2017-08-14

Den nationella infrastrukturplaneringen

Nationellt: Senast den 31 augusti skall Trafikverket presentera ett förslag på nationell transportplan för åren 2018-2029. Den 30 november går remisstiden ut för förslaget och under våren 2018 väntas regeringen fatta beslut.
Det var 2015 som Trafikverket fick uppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen, vilket utgjorde grunden för infrastrukturpropositionen. I den pekas sträckorna Järna – Linköping och Lund – Hässleholm ut som de två första sträckorna att bygga.
Parallellt med transportplanen arbetar Sverigeförhandlingen, en kommitté under näringsdepartementet, med frågan om höghastighetsjärnvägen i Sverige.
2017-08-14

Sommarnatt vid förbifartsspår

Krönika: När sovrumsfönstren står på vid gavel växlas godstågen som skall bli omkörda av snabbare trafik in på våra små förbifartsspår i Stenkullen. Det gör de alla andra årstider och tider på dygnet också, men i de sällsynta sommarnätterna är det värst.
Läs mer: Sommarnatt vid förbifartsspår
2017-06-30

Expansion av Lerums befolkning kräver tunnel

”För att en kraftig expansion i Lerums kommun ska vara möjlig, krävs att gods- och snabbtågstrafiken har flyttats till en tunnel förbi Lerum och Floda”,
det säger Bengt Holm, seniorkonsult inom samhällsplanering och trafik, i Lerum & Co – en näringslivstidning för hela Lerum.
Läs mer i Lerum & Co, nr 1/2017, s 7
2017-06-05

Järnvägsföreningen i press och debatt

Nu finns en uppdaterad sida med länkar till artiklar, ledare och debattartiklar om Västra stambanan och Järnvägsföreningen, från 2005 till dags dato.
Läs mer på sidan Press och debatt
2017-04-23

Trafikering Alingsås-Göteborg

Järnvägsföreningen i Lerum har upprättat ett förslag på trafikering mellan Håvared och Fjällbo. Med tunnel enligt förslaget öppnas nya möjligheter för tågtrafiken Alingsås-Göteborg. Föreningen redovisar här ett förslag till trafikering.
Järnvägsföreningens förslag
2017-04-09

Sprängstensmassor
Drivningsmetoder och disponering

För att öka kapaciteten på Västra Stambanan måste två nya spår anläggas. Järnvägsföreningen i Lerum har föreslagit, att dessa spår förläggs i en bergtunnel norr om sjön Aspen. Här lämnas en kortfattad redogörelse för hur ett sådant projekt skulle kunna genomföras.
Bergtunnel – drivningsmetoder och disponering
2017-04-13

Västra stambanans kritiska flaskhals

Västra Stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar – både idag och i framtiden.
Med två spår i tunnel på sträckan Göteborg-Floda kan pendeltågen separeras från gods- och snabbtågen vilket gör stambanan mera attraktiv, konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar.
Läs mer i Järnvägsföreningens folder>>

Ett stort steg framåt för tunnel

Teknikkonsultföretaget Sweco har på uppdrag av Västra stambanegruppen – politiska representanter från kommuner utmed Västra stambanan – granskat Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.
PM Second opinion Västra Stambanan 2016-05-10
****************************************