Aktuellt

Foto: Björn Stahre

Tågtunnelmysteriet i Göteborg

Få politiska beslut har följts av så många protester som bygget av  Västlänken. Ett stort ingrepp i människors vardag som aldrig har kunnat förklaras och motiveras på ett logiskt sätt.
En av många förklaringar har varit att Västlänken byggs för att trafiken ska flyta lättare från de så kallade ekrarna, däribland Västra Stambanan, mot Göteborg.
Järnvägsföreningen har visat att Västra Stambanan inte får större kapacitet av Västlänken och detta bekräftas också i boken Tågtunnelmysteriet i Göteborg. En kritisk granskning av Västlänken  som är en gedigen sammanställning av vad projekt Västlänken lovat, vad det sannolikt kommer att hålla, hur beslutsprocessen gick till i förvaltning och politik och många fler infallsvinklar.
Ett stort antal personer med erfarenhet från relevanta kunskapsområden har bidraget med texter och bland dessa finns också Järnvägsföreningens Lennart Wassenius som vid tiden för planeringen inte bara var trafikingenjör i Göteborg utan också ledamot av Göteborgsregionens förbundsstyrelse. 
Boken är välarbetad, texterna välskrivna och trots det tunga innehållet är den mycket lättläst.
Initiativet  kommer från Föreningen Göteborgs Kultur och Miljöarv / GKMA. Tågtunnelmysteriet i Göteborg kan beställas direkt via förlaget
Breakwater Publishing
2021-03-02

Uppskjutet årsmöte 2021

Järnvägsföreningens årsmöte som traditionsenligt brukar hållas i slutet av  februari, med inbjuden talare, kaffe och wienerbröd, är i år uppskjutet på grund av pandemin. Styrelsen återkommer med besked.
2021-02-15

Ett tragiskt besked

Det är med sorg vi meddelar att styrelsen nåtts av det tragiska beskedet att föreningens kassör Margareta Tistrand avlidit.
Margareta var en av initiativtagarna till Järnvägsföreningen i Lerum för snart 20 år sedan och vi beklagar djupt att hon inte finns hos oss längre.
Vila i frid Margareta.
Styrelsen för Järnvägsföreningen i Lerum
2021-01-28

Gott Nytt År!

Järnvägsföreningen i Lerum önskar alla ett Gott Nytt 2021  med  fakta och underlag, för dem som har glömt eller  snabbt vill sätta sig in i problematiken kring Västra Stambanan.

Det första paketet, ett inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen har skickats till Regeringen. Där påminns om att Västra Götalandsregionen, Banverket och Västtrafik redan 2002 i en gemensam skrivelse På nya spår i väst underströk behovet av fler spår Göteborg-Floda.
Järnvägsföreningen konstaterar i skrivelsen till regeringen att

  • Västra Stambanan Göteborg-Stockholm är Sveriges viktigaste järnväg.
  • Västra Stambanan är den enda direkta spårbundna länken mellan Göteborg-Stockholm.
  • Västra Stambanan mellan Göteborg-Alingsås är Sveriges värsta flaskhals.
  • Utbyggnaden av Västra Stambanan kan vara klar omkring 2030.
  • Göteborgs hamn, tillika Nordens viktigaste hamn, är helt beroende av Västra Stambanan för att kunna vidareutvecklas
  • Trafikverket har i gällande plan uppdraget att lämna förslag på åtgärder angående kapacitet, punktlighet, robusthet, säkerhet och restider till nästa planperiod, dvs nu.

Hela paketet har skickats till ett stort antal aktörer inom  Sveriges transportsektor.
Där ingår en sammanställning av Järnvägsföreningens arbete: Utbyggnad av Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås  och föreningens senaste folder – Folder 2020.

Till medlemmar och sympatisörer, resenärer, Västra stambanegruppen och kommunerna utmed stambanan, riksdagsledamöter, trafikutskott, Regering, Trafikverket och alla andra aktörer involverade i infrastruktur önskar Järnvägsföreningen i Lerum ett riktigt Gott Nytt år!

/ styrelsen
Björn, Lennart, Bengt, Sven, Margareta, Leif, Wolfgang, Karin
2020-12-20

Så kan Västra stambanan byggas ut – en sammanställning

Järnvägsföreningen har under 16 år arbetat för en samhällsnyttig och effektiv utbyggnad av Västra stambanan, och också visat hur stambanan kan byggas. 
Nu finns en sammanställning av de inlägg som tidigare redovisats. Här redovisas bland annat utbyggnadens dragningar och etapper, hur sprängningar av tunnel kan ske, transporter av krossmassor,   trafikering under byggtiden och finansiering.
Samtliga beräkningar, här och i tidigare inlägg, har gjorts av Järnvägsföreningens Bengt Bohlin, civilingenjör med  lång erfarenhet av tunnel- och underjordsarbeten.
Läs hela sammanställningen Utbyggnad av Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås
2020-12-09

När trafiken ökar måste underhåll och utbyggnad hänga med

Sten Bergheden, pressbild

Västra stambanan är helt avgörande både för personpendling och för godstrafik. Trafikverket måste omgående få ett tydligt uppdrag att planera för en utbyggnad av Västra stambanan med två helt nya spår från Alingsås till Göteborg.
Det skriver Sten Bergheden (M), riksdagsledamot Skaraborg och ledamot av trafikutskottet, i Mariestadstidningen.
Läs hela artikeln Bygg ut Västra stambanan nu! 
2020-12-02

Inför transportinfrastrukturplaneringen: Yttrande till Regeringen

Trafikverket har i skrivelse 2020-10-30 (dnr TRV 2020/73376) begärt yttrande över inriktningsunderlaget för kommande transportinfrastrukturplanering. Järnvägsföreningen i Lerum lämnar några synpunkter – som även skickas till ett 50-tal remissinstanser – och konstaterar också bland annat att Västra Stambanan kan stå klar 30 år tidigare än Götalandsbanan till en betydligt lägre kostnad och med i stort sett samma restid.
Järnvägsföreningen påminner också om att Västra Götalandsregionen, Banverket och Västtrafik i en gemensam skrivelse På nya spår i väst redan 2002 underströk behovet av fler spår mellan Göteborg och Floda.

Läs Järnvägsföreningens yttrande till regeringen:
Remiss inriktningsunderlag.yttrande 2020
2020-11-25

Enade kommuner utmed Västra Stambanan 

Västra Stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar, där stora mängder resenärer och gods transporteras. Ännu större volymer av såväl resenärer som gods väntas. 14 kommuner utmed stambanan står enade i att stråket måste byggas ut och det måste ske långsiktigt och hållbart.
Kommunerna är: Gnesta, Flen, Katrineholm, Vingåker, Hallsberg, Laxå, Töreboda, Skövde, Falköping, Herrljunga, Vårgårda, Alingsås, Lerum och Partille.
Läs mer i de 14 kommunernas positionspapper:

2020-10-21

Västra Stambanan är länken mellan Göteborg och Stockholm

Göteborg-Floda-Alingsås bör ha högsta prioritet när beslut fattas om investeringar i järnväg våren 2022.
Planeringsmässigt har denna sträcka kommit längre än Göteborg-Landvetter-Borås. En åtgärdsvalsstudie genomfördes 2015 och en indikativlokaliseringsutredning 2018, vilket innebär att projektet är väl definierat.
Flaskhalsproblemet har byggts bort i Stockholm och det är hög tid att satsa på banans andra ändpunkt och bygga bort Sveriges idag värsta flaskhals.
Det skriver Järnvägsföreningens Björn Stahre och Lennart Wassenius i en insändare i Lerums Tidning, (14 okt, s. 19)
Insändaren har även publicerats i Skaraborgs Läns Allehanda (21 okt).

2020-10-21

Skaraborgsbygden: Västra Stambanan är av nationellt intresse

Diskussionerna om  investeringar i nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg förlamar tyvärr de nödvändiga större investeringarna i de befintliga stambanorna. 
Det dröjer minst 20-30 år innan en ny stambana på andra sidan Vättern kan blir klar och det är först när den är fullt utbyggd som den kan avlasta Västra Stambanan.
Det skriver Leif Walterum, Senior rådgivare West, i en ledare i Skaraborgsbygden.
Läs hela ledartexten: Västra Stambanan är av nationellt intresse
2020-07-24

Varför lägga ner någon station?

Nu pågår i Västra Götalandsregionens regi ytterligare utredningar med syfte att på kort sikt öka pendeltrafiken. Utredarna föreslår ytterligare två spår mellan Göteborg – Alingsås  i befintlig järnvägskorridor.
Utredarna har blandat ihop kort och lång sikt och det faktum att det långsiktiga perspektivet alltid måste styra det kortsiktiga. 
Det skriver Järnvägsföreningens ordförande Björn Stahre i en insändare i Lerums Tidning.
Läs hela insändaren Insändare 200610
2020-06-10

Follobanen i Norge – det kunde varit Västra stambanan

Utsikt mot den 600 m tunnel som ska gå under Middelalderparken. Foto: Bane NOR

Norges största infrastukturprojekt Follebanan har stora likheter med hur det skulle kunna byggas järnväg i Västsverige med ytterligare ett spår separerat från pendeltrafiken på Västra stambanan.
Den nya järnvägen mellan Oslo och Ski är 22 km lång och till största delen  går den i tunnlar. Bygget startade 2014 och planerad trafikstart är 2022.
Follobanen byggs för att möta befolkningsutvecklingen, kunna sätta in fler tåg och göra det lättare att pendla till Oslo från närliggande orter. Samtidigt halveras restiden.
Läs mer om Follobanen 
2020-06-11

Föreslagna åtgärder ger inte nödvändig förstärkning

Västra Götalandsregionens Målbild 2028 (remissversion) syftar till att konkretisera en viljeinriktning i utvecklingen av trafiken för att nå uppsatt mål om en tredubbling av tågresandet från 2006 till 2035. Men syftet uppnås inte genom en sammanslagning av Aspedalens och Aspens hållplatser.
Utgångspunkten måste vara att det långsiktiga perspektivet styr de kortsiktiga åtgärderna.
Det är när Göteborg-Alingsås byggts ut med ytterligare två spår för fjärr- och godståg – norr om Aspen – som kapacitet finns för att utveckla pendeltågstrafiken på befintlig  bana.
Läs Järnvägsföreningens yttrande till Göteborgsregionen.
Yttrande över Målbild tåg 2028 (6)
2020-05-26

VGR missar det större perspektivet 

Ett förslag från Västra Götalandsregionen (VGR) innebär nedläggning av en eller två stationer i Lerums kommun: Aspen och/eller Aspedalen.
Varför missar utredningen det större perspektivet? 2030 kan två nya spår, Göteborg – Alingsås, vara finansierade och utbyggda! Varför försvåra för denna efterfrågade och mycket angelägna investering? Frågan om stationsnedläggning i Lerums kommun bör helt avföras från dagordningen.
Läs mer i Järnvägsföreningens brev till generaldirektör Lena Erixon:
Brev till Generaldir. L Eriksson 200430
2020-04-30

Finansieringslösning av tunnel

Med en så kallad ”Särskild finansieringslösning” kan projektet med tunnel genomföras under 2020-talet.
Finansieringslösningen vilar på två ben där operatörerna svarar för 75 % och staten för 25 % av investeringen.
• Operatörernas del finansieras genom att varje fjärrtågsbiljett avgiftsbeläggs med 50 kronor, ett konkurrensneutralt påslag.
• Godstågen betalar en avgift om 3 000 – 5 000 kronor för varje tåg som passerar sträckan Göteborg -Alingsås.
• Staten medverkar med 300 milj. kronor per år under byggtiden, 5 år.

Läs mer i Järnvägsföreningens senaste folder:
Finansieringslösning

2020-03-02

Järnvägsföreningens årsmöte 2020

Ett 30-tal medlemmar mötte upp i Ågården för Järnvägsföreningens årsmöte och för att lyssna på inbjuden årsmötestalare Jonas Karlsson.
Jonas KarlssonJonas är VD för bolaget Stockholm-Oslo 255, som under   ett par års tid jobbat med att bevisa att det är möjlig att   skapa den förbindelse som borde byggts för länge  sedan, mot bakgrund av restid, regionförstoring och samhällsekonomisk nytta. Jonas gav järnvägsföreningen många tankar och uppslag inför föreningens fortsatta arbete.
– Ett lands framgång och utveckling hänger på utbildning och fungerande infrastruktur, sa Jonas Karlsson. Det är därför ofattbart att projekt som är uppenbart lönsamma ur såväl samhällsekonomiska som företagsekonomiska perspektiv, och som dessutom kan finansieras, inte påskyndas.

Bygg bort flaskhalsen Alingsås-Göteborg!
 Järnvägsföreningens Lennart Wassenius höll också  ett uppskattat  anförande om hur flaskhalsen på Västra   stambanan kan byggas bort.

Se Lennarts presentation i sammandrag:  Presentation 2020-02-25
Järnvägsföreningens styrelse 2020
Vid årsmötet valdes följande styrelse: Björn Stahre, ordf; Lennart Wassenius, vice ordf, Bengt Bohlin, Sven Borei, Karin Poulsen, Leif Schjött, Margareta Thistrand och Wolfgang Tistrand.
2020-02-27

Synpunkter på förslag till järnvägsplan 

Järnvägsföreningen var på plats då Trafikverkets representanter svarade på frågor hos KomIn kundcenter i Lerum den 12 november angående utbyggnaden av järnvägen i Lerum.
Järnvägsföreningen konstaterar att det fortfarande finns stora frågetecken kring utbyggnaden vad gäller bland annat buller, vibrationer och tågens hastigheter.
– Utbyggnaden är att ses som en väsentlig ombyggnad vilket innebär strängare krav på lägre vibrationer. Föreningen vill också se en mer heltäckande vibrationsutredning.
– Bullernivåerna har i planförslaget räknats ut mekaniskt utan hänsyn tagen till hur vindar och väder påverkar bullerspridningen. Det innebär att den redovisade bullerkarteringen inte stämmer.
– Det saknas beräkningar av den totala kostnaden för utbyggnaden.
Läs hela yttrandet, ställt till Trafikverket:
Yttrande TRV på förslag till järnvägsplan för Lerum station
2019-11-21

Politiska partier stöder tunnelförslaget

”Lerums kommun har sedan länge arbetat för ökad spårkapacitet på Västra stambanan i en sträckning norr om Aspen. I detta arbete verkar vi också för att sträckningen ska ske genom en tunnel, från Partille till Håvared (förbi Floda), cirka 20 kilometer”.
Det skriver företrädare för sex av sju partier i Lerums kommun i en debattartikel i Lerums Tidning.
Läs mer i Lerums Tidning: Angående Västra Stambanans utbyggnad
2019-11-06

Floda mobiliserar

I flera insändare i Lerums Tidning, bl a av signaturen ”Flodabo” uppmanas Floda-borna att mobilisera mot utbyggnad av järnvägen ovan mark i Floda.
Järnvägsföreningen välkomnar engagemanget!
Föreningen har under snart 15 år arbetat för en tunneldragning, genom yttranden till myndigheter och beslutsfattare, egna utredningar, seminarier och kunskapsinhämtning.
Foldern Västra Stambanans kritiska flaskhals  mellan Göteborg och Floda måste byggas bort (Folder 2016) ger en översikt och visar bl a tunnelsträckningen i plan och profil.
2019-10-23

Nej till puckelpistdragning!

Järnvägsföreningen har fått flera frågor från oroliga medborgare angående den utredning som konsultföretaget ÅF gjort på uppdrag av den politiskt tillsatta Västra stambanegruppen. Utredningen föreslår utbyggnad av stambanan,  ovanför Uddared och Drängsered, till stor del ovan mark.
Järnvägsföreningen avvisar bestämt ÅF:s lösning.
Föreningen vill inte ha ett spår ovan mark, utan en heldragen tunnel under mark från Partille till Håvared, ca 20 km.
Det förslag som utarbetats av ÅF kan enligt Järnvägsföreningens bedömning inte genomföras. Ett motsvarande förslag avvisades redan för 10 år sedan av dåvarande Banverket. Dessutom skulle denna puckelpistlösning bli betydligt dyrare än en tunnel.
2019-10-22

Information om Vändspår Floda-Lerum

Trafikverkets representanter för projektet vändspår Floda-Lerum kommer att vara på plats för att svara på frågor hos KomIn kundcenter i Lerum den 12 november. Synpunkter ska ha inkommit till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 9 december. Ärendenummer TRV 2017/43687.
Information om mötet den 12 november har gått ut med brev till bullerberörda fastighetsägare.
Mer om vändspåret, vilket kommer att innebära ännu mer buller, finns på Trafikverkets hemsida.
2019-10-17

Finansiering av tunnelkostnader

Järnvägsföreningen har gjort en översyn och uppdatering av en tidigare samhällsekonomisk beräkning, daterad 2017-10-04. Ändringarna består huvudsakligen av beräkningar av amorteringstid, genom olika värden på parametrar, samt mindre korrigeringar av text. Samtliga beräkningar har gjorts av Bengt Bohlin.
Finansiering av tunnelkostnader avseende Västra Stambanan mellan Floda och Göteborg
Se även rapporten Samhällsekonomiska vinster genom utbyggnad av sträckan Göteborg-Floda med en bergtunnel
norr om sjön Aspen.
2019-09-30

(M)-politiker: Dags för dubbelspår

”När Sveriges järnvägar lider av kapacitetsbrister drabbas såväl individer som näringslivet och miljön. Västra stambanan är onekligen en av Sveriges viktigaste järnvägar som binder samman våra två största städer. Linn Wirdemo, ordförande MUF Alingsås.”
Det skriver fyra västsvenska moderater i GT: Daniel Filipsson, Alingsås; Alexander Abenius och Vincent Nordgren, Lerum; Marith Hesse, Partille.
Läs mer: Dags för dubbelspår Alingsås-Göteborg
2019-09-06