Aktuellt

Västra Stambanan är länken mellan Göteborg och Stockholm

Göteborg-Floda-Alingsås bör ha högsta prioritet när beslut fattas om investeringar i järnväg våren 2022.
Planeringsmässigt har denna sträcka kommit längre än Göteborg-Landvetter-Borås. En åtgärdsvalsstudie genomfördes 2015 och en indikativlokaliseringsutredning 2018, vilket innebär att projektet är väl definierat.
Flaskhalsproblemet har byggts bort i Stockholm och det är hög tid att satsa på banans andra ändpunkt och bygga bort Sveriges idag värsta flaskhals.
Det skriver Järnvägsföreningens Björn Stahre och Lennart Wassenius i en insändare i Lerums Tidning, (14 okt, s. 19)

2020-10-14

Skaraborgaren: Västra Stambanan är av nationellt intresse

Diskussionerna om  investeringar i nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg förlamar tyvärr de nödvändiga större investeringarna i de befintliga stambanorna. 
Det dröjer minst 20-30 år innan en ny stambana på andra sidan Vättern kan blir klar och det är först när den är fullt utbyggd som den kan avlasta Västra Stambanan.
Det skriver Leif Walterum, Senior rådgivare West, i en ledare i Skaraborgsbygden.
Läs hela ledartexten: Västra Stambanan är av nationellt intresse
2020-07-24

Varför lägga ner någon station?

Nu pågår i Västra Götalandsregionens regi ytterligare utredningar med syfte att på kort sikt öka pendeltrafiken. Utredarna föreslår ytterligare två spår mellan Göteborg – Alingsås  i befintlig järnvägskorridor.
Utredarna har blandat ihop kort och lång sikt och det faktum att det långsiktiga perspektivet alltid måste styra det kortsiktiga. 
Det skriver Järnvägsföreningens ordförande Björn Stahre i en insändare i Lerums Tidning.
Läs hela insändaren Insändare 200610
2020-06-10

Follobanen i Norge – det kunde varit Västra stambanan

Utsikt mot den 600 m tunnel som ska gå under Middelalderparken. Foto: Bane NOR

Norges största infrastukturprojekt Follebanan har stora likheter med hur det skulle kunna byggas järnväg i Västsverige med ytterligare ett spår separerat från pendeltrafiken på Västra stambanan.
Den nya järnvägen mellan Oslo och Ski är 22 km lång och till största delen  går den i tunnlar. Bygget startade 2014 och planerad trafikstart är 2022.
Follobanen byggs för att möta befolkningsutvecklingen, kunna sätta in fler tåg och göra det lättare att pendla till Oslo från närliggande orter. Samtidigt halveras restiden.
Läs mer om Follobanen 
2020-06-11

Föreslagna åtgärder ger inte nödvändig förstärkning

Västra Götalandsregionens Målbild 2028 (remissversion) syftar till att konkretisera en viljeinriktning i utvecklingen av trafiken för att nå uppsatt mål om en tredubbling av tågresandet från 2006 till 2035. Men syftet uppnås inte genom en sammanslagning av Aspedalens och Aspens hållplatser.
Utgångspunkten måste vara att det långsiktiga perspektivet styr de kortsiktiga åtgärderna.
Det är när Göteborg-Alingsås byggts ut med ytterligare två spår för fjärr- och godståg – norr om Aspen – som kapacitet finns för att utveckla pendeltågstrafiken på befintlig  bana.
Läs Järnvägsföreningens yttrande till Göteborgsregionen.
Yttrande över Målbild tåg 2028 (6)
2020-05-26

VGR missar det större perspektivet 

Ett förslag från Västra Götalandsregionen (VGR) innebär nedläggning av en eller två stationer i Lerums kommun: Aspen och/eller Aspedalen.
Varför missar utredningen det större perspektivet? 2030 kan två nya spår, Göteborg – Alingsås, vara finansierade och utbyggda! Varför försvåra för denna efterfrågade och mycket angelägna investering? Frågan om stationsnedläggning i Lerums kommun bör helt avföras från dagordningen.
Läs mer i Järnvägsföreningens brev till generaldirektör Lena Erixon:
Brev till Generaldir. L Eriksson 200430
2020-04-30

Finansieringslösning av tunnel

Med en så kallad ”Särskild finansieringslösning” kan projektet med tunnel genomföras under 2020-talet.
Finansieringslösningen vilar på två ben där operatörerna svarar för 75 % och staten för 25 % av investeringen.
• Operatörernas del finansieras genom att varje fjärrtågsbiljett avgiftsbeläggs med 50 kronor, ett konkurrensneutralt påslag.
• Godstågen betalar en avgift om 3 000 – 5 000 kronor för varje tåg som passerar sträckan Göteborg -Alingsås.
• Staten medverkar med 300 milj. kronor per år under byggtiden, 5 år.

Läs mer i Järnvägsföreningens senaste folder:
Finansieringslösning

2020-03-02

Järnvägsföreningens årsmöte 2020

Ett 30-tal medlemmar mötte upp i Ågården för Järnvägsföreningens årsmöte och för att lyssna på inbjuden årsmötestalare Jonas Karlsson.
Jonas KarlssonJonas är VD för bolaget Stockholm-Oslo 255, som under   ett par års tid jobbat med att bevisa att det är möjlig att   skapa den förbindelse som borde byggts för länge  sedan, mot bakgrund av restid, regionförstoring och samhällsekonomisk nytta. Jonas gav järnvägsföreningen många tankar och uppslag inför föreningens fortsatta arbete.
– Ett lands framgång och utveckling hänger på utbildning och fungerande infrastruktur, sa Jonas Karlsson. Det är därför ofattbart att projekt som är uppenbart lönsamma ur såväl samhällsekonomiska som företagsekonomiska perspektiv, och som dessutom kan finansieras, inte påskyndas.

Bygg bort flaskhalsen Alingsås-Göteborg!
 Järnvägsföreningens Lennart Wassenius höll också  ett uppskattat  anförande om hur flaskhalsen på Västra   stambanan kan byggas bort.

Se Lennarts presentation i sammandrag:  Presentation 2020-02-25
Järnvägsföreningens styrelse 2020
Vid årsmötet valdes följande styrelse: Björn Stahre, ordf; Lennart Wassenius, vice ordf, Bengt Bohlin, Sven Borei, Karin Poulsen, Leif Schjött, Margareta Thistrand och Wolfgang Tistrand.
2020-02-27

Synpunkter på förslag till järnvägsplan 

Järnvägsföreningen var på plats då Trafikverkets representanter svarade på frågor hos KomIn kundcenter i Lerum den 12 november angående utbyggnaden av järnvägen i Lerum.
Järnvägsföreningen konstaterar att det fortfarande finns stora frågetecken kring utbyggnaden vad gäller bland annat buller, vibrationer och tågens hastigheter.
– Utbyggnaden är att ses som en väsentlig ombyggnad vilket innebär strängare krav på lägre vibrationer. Föreningen vill också se en mer heltäckande vibrationsutredning.
– Bullernivåerna har i planförslaget räknats ut mekaniskt utan hänsyn tagen till hur vindar och väder påverkar bullerspridningen. Det innebär att den redovisade bullerkarteringen inte stämmer.
– Det saknas beräkningar av den totala kostnaden för utbyggnaden.
Läs hela yttrandet, ställt till Trafikverket:
Yttrande TRV på förslag till järnvägsplan för Lerum station
2019-11-21

Politiska partier stöder tunnelförslaget

”Lerums kommun har sedan länge arbetat för ökad spårkapacitet på Västra stambanan i en sträckning norr om Aspen. I detta arbete verkar vi också för att sträckningen ska ske genom en tunnel, från Partille till Håvared (förbi Floda), cirka 20 kilometer”.
Det skriver företrädare för sex av sju partier i Lerums kommun i en debattartikel i Lerums Tidning.
Läs mer i Lerums Tidning: Angående Västra Stambanans utbyggnad
2019-11-06

Floda mobiliserar

I flera insändare i Lerums Tidning, bl a av signaturen ”Flodabo” uppmanas Floda-borna att mobilisera mot utbyggnad av järnvägen ovan mark i Floda.
Järnvägsföreningen välkomnar engagemanget!
Föreningen har under snart 15 år arbetat för en tunneldragning, genom yttranden till myndigheter och beslutsfattare, egna utredningar, seminarier och kunskapsinhämtning.
Foldern Västra Stambanans kritiska flaskhals  mellan Göteborg och Floda måste byggas bort (Folder 2016) ger en översikt och visar bl a tunnelsträckningen i plan och profil.
2019-10-23

Nej till puckelpistdragning!

Järnvägsföreningen har fått flera frågor från oroliga medborgare angående den utredning som konsultföretaget ÅF gjort på uppdrag av den politiskt tillsatta Västra stambanegruppen. Utredningen föreslår utbyggnad av stambanan,  ovanför Uddared och Drängsered, till stor del ovan mark.
Järnvägsföreningen avvisar bestämt ÅF:s lösning.
Föreningen vill inte ha ett spår ovan mark, utan en heldragen tunnel under mark från Partille till Håvared, ca 20 km.
Det förslag som utarbetats av ÅF kan enligt Järnvägsföreningens bedömning inte genomföras. Ett motsvarande förslag avvisades redan för 10 år sedan av dåvarande Banverket. Dessutom skulle denna puckelpistlösning bli betydligt dyrare än en tunnel.
2019-10-22

Information om Vändspår Floda-Lerum

Trafikverkets representanter för projektet vändspår Floda-Lerum kommer att vara på plats för att svara på frågor hos KomIn kundcenter i Lerum den 12 november. Synpunkter ska ha inkommit till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 9 december. Ärendenummer TRV 2017/43687.
Information om mötet den 12 november har gått ut med brev till bullerberörda fastighetsägare.
Mer om vändspåret, vilket kommer att innebära ännu mer buller, finns på Trafikverkets hemsida.
2019-10-17

Finansiering av tunnelkostnader

Järnvägsföreningen har gjort en översyn och uppdatering av en tidigare samhällsekonomisk beräkning, daterad 2017-10-04. Ändringarna består huvudsakligen av beräkningar av amorteringstid, genom olika värden på parametrar, samt mindre korrigeringar av text. Samtliga beräkningar har gjorts av Bengt Bohlin.
Finansiering av tunnelkostnader avseende Västra Stambanan mellan Floda och Göteborg
Se även rapporten Samhällsekonomiska vinster genom utbyggnad av sträckan Göteborg-Floda med en bergtunnel
norr om sjön Aspen.
2019-09-30

(M)-politiker: Dags för dubbelspår

”När Sveriges järnvägar lider av kapacitetsbrister drabbas såväl individer som näringslivet och miljön. Västra stambanan är onekligen en av Sveriges viktigaste järnvägar som binder samman våra två största städer. Linn Wirdemo, ordförande MUF Alingsås.”
Det skriver fyra västsvenska moderater i GT: Daniel Filipsson, Alingsås; Alexander Abenius och Vincent Nordgren, Lerum; Marith Hesse, Partille.
Läs mer: Dags för dubbelspår Alingsås-Göteborg
2019-09-06

Kräftskiva med Järnvägsföreningen

Medlemmar i föreningen avnjöt i Ågården, en kväll i augusti, kräftor med tillbehör.
Styrelsen framför härmed sitt varma tack till alla de medlemmar som kom och gjorde kvällen till en lyckad kräftskiva.
Stort tack också till dem som fiskat, bryggt öl, bakat och pimpat lokalen!
2019-09-06

Det är för dyrt att vänta!

De 13 kommunerna utmed stambanan, från Lerum till Gnesta, är överens. Mer gods behöver gå på järnväg, de lokala arbetsmarknaderna måste knytas ihop och bostadsbyggande förutsätter stationssamhällenas renässans.
Det är för dyrt att vänta med en utbyggnad av Västra Stambanan och den värsta flaskhalsen finns mellan Göteborg och Alingsås.
Läs mer i presentationen från järnvägsföreningens årsmöte 2019
Kommuner i samverkan för västra stambanan
2019-03-22

Synpunkter på samrådsunderlag för vändspår Floda/Lerum

Järnvägsförening träffade 2009 generaldirektör Minou Akhtarzand för att diskutera järnvägen, bland annat förbigångsspår i Lerums kommun. Efter detta möte slopades förbigångsspåret i Lerum medan förbigångsspåret i Stenkullen byggdes, ett spår som idag inte är speciellt frekventerat.
Nu planeras vändspår Floda/Lerum och Järnvägsföreningen konstaterar att i den av TRV presentation av samrådsunderlaget på Torpskolan 23 januari saknades viktig information och utredningar.
Läs mer om Järnvägsföreningens Synpunkter på samrådsunderlag för vändspår Floda_Lerum 2019
2019-02-01

Järnvägsföreningen föreslår program för minskat buller

Järnvägsföreningen föreslår i ett medborgarförslag att kommunen  tillsammans med olika intresseorganisationer utarbetar ett program för att minska buller- och vibrationsbelastningen i kommunen. Programmet baseras på kommunens kriterier angående buller, kriterier som måste uppfyllas för att kommunen skall bli en ledande miljökommun. Med programmet som grund kan krav om åtgärder för att dämpa nuvarande alltför höga buller- och vibrationsnivåer ställas på Trafikverket.
Läs mer om  Medborgarförslag
2018-10-22

Västlänken blev gökungen i boet

L  Wassenius

– Hur kunde GR:s förhandlare missa det viktigaste policydokumentet, strukturbilden, där det slås fast att det är i ekrarna mot Göteborg som ny järnvägskapacitet skall tillföras?
Pengar till utbyggnad av Västra stambanan finns, men de är låsta i Västlänken som kommit att bli en gökunge i boet. Ambitionen att skapa ett västsvensk paket resulterade i ett göteborgspaket.
Det säger Lennart Wassenius (C), Kommunfullmäktiges ordförande i Lerum.
2018-07-19

Brev till de politiska partierna

Järnvägsföreningen har, liksom tidigare valår, skickat ut en enkät till gruppledare och ordförande i de politiska partierna i Lerums kommun. Frågorna är i år mer av  resonerande och kommenterande karaktär än tidigare. Syftet är att få veta hur engagerade partierna är i järnvägsfrågan. Hur ser de t ex på finansiering och buller och vad kan / vill de politiska partierna göra?
Resultatet kommer att publiceras här och i lokalpressen.
Läs mer: Brev till partierna i Lerums kommun
Lerums Tidning: Vad vill politiken med järnvägen i Lerum?
2018-06-24
Uppdaterad 2018-08-29

Hybridfinansiering av tunnel

Nu finns en uppdaterad version av det förslag till hybridfinansiering av en 19,5 km lång bergtunnel norr om sjön Aspen som Järnvägsföreningen upprättade hösten 2017.  Beräkningarna visar att det är fullt möjligt att bygga och betala en låneskuld under relativt kort tid.
Läs mer: Lånefinansiering av tunnelkostnader
2018-06-13

Vändspår Floda / Lerum

Nu planerar Trafikverket ytterligare en punktinsats utmed Västra stambanan, utan att se långsiktigt eller konsekvenser. Denna gången är det en ”Begränsad ombyggnad inom stationsområdet i Lerum och/eller Floda”.
Läs mer: Trafikverket Vändspår Floda/Lerum  Planlaggningsbeskrivning_180420  Remiss samrådsunderlag 180424
2018-04-24

Möte med landshövding Anders Danielsson

Foto: LinkedIn

Järnvägsföreningens Björn Stahre, Lennart Wassenius och Karin Poulsen mötte landshövding Anders Danielsson den 18 maj för att informera om Västra stambanan och föreningens arbete.

Landshövdingen visade stort intresse för Järnvägsföreningens frågor.

Läs mer: Information till Landshövding Anders Danielsson
2018-05-19

Bostäder 30 meter från järnvägen

Nya bostäder planeras mellan järnvägen och Aludden. Av säkerhetsskäl bör dock inte ny bebyggelse tillåtas inom ett avstånd om 30 meter från järnvägen. Trafikverket framhåller även att det vid en framtida utbyggnad av fyra spår finns behov av ytterligare 15 meter. Järnvägsföreningen noterar att Trafikverket inte minns att fyrspårsplanerna skrotades  år 2009 av dåvarande Banverket.
Läs mer: Trafikverkets yttrande gällande detaljplan för Aspen strand, Lerums kommun – Samråd
2018-04-20

Vibrationer problem för centrumutveckling

”För framtida utredningar behöver de högsta vibrationsnivåerna analyseras avseende trafikslag för att säkerställa vibrationskälla och utifrån det dra slutsatsen att området inte påverkas av vibrationer.”
Det skriver Trafikverket i ett yttrande gällande detaljplan för Säveå Park.
Läs mer: Yttrande Trafikverket Säveå park.180411
2018-04-11

En gökunge i boet

Vart tar Lerums och övriga bilisters ”trängsel-miljoner” vägen?
Det korta svaret är Västlänken! I det Västsvenska infrastruktur-paketet är Västlänken det helt dominerande projektet, en ”gökunge” i boet.”
Det skriver Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius (C) i Lerums Tidning.
Järnvägsföreningen och Lennart Wassenius anser att pengarna måste destineras till mera angelägna projekt, där Västra Stambanan delen Göteborg – Alingsås och Boråsbanan står högst på dagordningen.

Läs mer i Lerums Tidning: Trängselskatt – till vilken nytta?
2018-02-07

”Satsa på ytterligare ett dubbelspår”

”Med ytterligare ett dubbelspår Alingsås-Göteborg i ny sträckning kan robustheten uppnås under planperioden fram till 2029, minska restiden Stockholm- Göteborg med minst 15 minuter, säkra ett konkurrenskraftigt näringsliv och möjliggöra minst 23 000 bostäder i stationsnära lägen längs befintlig infrastruktur.”

Monica Green, Skövde

Carina Ohlsson, Lidköping

Det skriver riksdagsledamöterna Patrik Björck, Carina Ohlsson, Monica Green och Erik Ezelius (S) i Göteborgs-Posten och Skövde Nyheter med anledning av Trafikverkets förslag till nationell plan.

Foto: Riksdagens pressbilder

Erik Ezelius, Tidaholm

Patrik Björck, Falköping

G-P
Satsa på Västra stambanan – nu!
SN
Satsa på Västra stambanan nu

2017-10-23

I bildkollaget ses Järnvägsföreningens huvudaktör vid mässor, Wolfgang Tistrand, sprida information och tala med nyckelpersoner.

Även Sven Borei och Björn Stahre från föreningen var i aktion på mässan.

Björn Stahre
2017-10-12

Satsa på stambanestråket Göteborg – Alingsås!

Debatt: ”Trots gedigna inspel kan nu konstateras att i Trafikverkets förslag till ny investeringsplan för åren 2018 – 2029, finns inga pengar avsatta för nya spår Göteborg – Alingsås.”
Det skriver kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius i Lerums Tidning.
Läs mer: Investera i nya järnvägsspår mellan Göteborg och Alingsås
2017-10-11

Remissvar över förslag till plan för transportsystemet

Järnvägsföreningen har lämnat ett remissvar till Näringsdepartementet med anledning av förslaget till nationell plan för transportsystemet,  där inga utbyggnader föreslås av Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås trots att det är den kapacitetsmässigt största flaskhalsen och att en utbyggnad skulle ge en mycket stor samhällsekonomisk nytta.
Läs Remissvar över förslag till plan för transportsystemet
2017-10-09

Samhällsekonomiska vinster genom tunnel norr om Aspen

Järnvägsföreningen i Lerum har sammanställt en rapport om de samhällsekonomiska vinsterna av en järnvägstunnel norr om sjön Aspen.
Bengt Bohlin har gjort beräkningar som visar att det finns en samhällsekonomisk vinst om ca 640 milj. kr/år genom att bygga ut Västra stambanan med två spår i bergtunnel norr om sjön Aspen.
Rapporten skickas den 4 oktober till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Läs rapporten Västra stambanan. Samhällsekonomiska vinster genom utbyggnad av sträckan Göteborg-Floda med en bergtunnel norr om sjön Aspen
Bilaga: Etappindelning vid utbyggnad av Västra Stambanan
2017-10-04

Fler kommuner ansluter sig till Västra Stambanegruppen

Västra Stambanegruppen  är en politisk gruppering som bildades av kommunerna Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Falköping, Skövde, Tibro och Töreboda. Nu har även kommunerna Gnesta, Flen, Katrineholm, Vingåker och Laxå anslutits till Västra Stambanegruppen.
2017-09-29

”Järnvägsplanen sämre än befarat”

– Järnvägsplanen var tyvärr sämre än vad vi befarade. Man lyfter fram Västra Stambanans stora betydelse men vill lösa kapacitetsproblemen med förbigångsspår, Alingsås-Laxå i kombination med fyrspår Alingsås-Floda.
För de senare finns inga pengar, den delen lyfts fram därför att Trafikverkets utredare smetat ut de samhällsekonomiska vinsterna på hela sträckan Göteborg-Alingsås, trots att vinsterna nästan uteslutande ligger på etappen Göteborg-Floda.
Det säger Järnvägsföreningens ordförande Björn Stahre, med anledning av Trafikverkets förslag till nationell plan.
2017-09-01

Förslag till nationell plan

Nationellt: Trafikverket har nu lämnat över förslaget till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018–2029 till regeringen.
Planförslaget går nu ut till olika remissinstanser och den förväntas fastställas av regeringen under 2018.
Läs hela förslaget här:
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
2017-08-31

”Regeringen måste ta sitt ansvar”

Debatt: ”Trafikverket skall i månadsskiftet augusti/september redovisa sin plan för de kommande 12 åren, 2018-2029. Regeringen måste nu ta sitt ansvar för en långsiktig robust järnväg som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela landet.”
Det skriver Ulf Eriksson (C) i en debattartikel i Skaraborgs Allehanda.
Läs mer: Bygg ut Västra Stambanan
2017-08-14

Den nationella infrastrukturplaneringen

Nationellt: Senast den 31 augusti skall Trafikverket presentera ett förslag på nationell transportplan för åren 2018-2029. Den 30 november går remisstiden ut för förslaget och under våren 2018 väntas regeringen fatta beslut.
Det var 2015 som Trafikverket fick uppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen, vilket utgjorde grunden för infrastrukturpropositionen. I den pekas sträckorna Järna – Linköping och Lund – Hässleholm ut som de två första sträckorna att bygga.
Parallellt med transportplanen arbetar Sverigeförhandlingen, en kommitté under näringsdepartementet, med frågan om höghastighetsjärnvägen i Sverige.
2017-08-14

Sommarnatt vid förbifartsspår

Krönika: När sovrumsfönstren står på vid gavel växlas godstågen som skall bli omkörda av snabbare trafik in på våra små förbifartsspår i Stenkullen. Det gör de alla andra årstider och tider på dygnet också, men i de sällsynta sommarnätterna är det värst.
Läs mer: Sommarnatt vid förbifartsspår
2017-06-30

Expansion av Lerums befolkning kräver tunnel

”För att en kraftig expansion i Lerums kommun ska vara möjlig, krävs att gods- och snabbtågstrafiken har flyttats till en tunnel förbi Lerum och Floda”,
det säger Bengt Holm, seniorkonsult inom samhällsplanering och trafik, i Lerum & Co – en näringslivstidning för hela Lerum.
Läs mer i Lerum & Co, nr 1/2017, s 7
2017-06-05

Trafikering Alingsås-Göteborg

Järnvägsföreningen i Lerum har upprättat ett förslag på trafikering mellan Håvared och Fjällbo. Med tunnel enligt förslaget öppnas nya möjligheter för tågtrafiken Alingsås-Göteborg. Föreningen redovisar här ett förslag till trafikering.
Järnvägsföreningens förslag
2017-04-09

Sprängstensmassor
Drivningsmetoder och disponering

För att öka kapaciteten på Västra Stambanan måste två nya spår anläggas. Järnvägsföreningen i Lerum har föreslagit, att dessa spår förläggs i en bergtunnel norr om sjön Aspen. Här lämnas en kortfattad redogörelse för hur ett sådant projekt skulle kunna genomföras.
Bergtunnel – drivningsmetoder och disponering
2017-04-13

Västra stambanans kritiska flaskhals

Västra Stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar – både idag och i framtiden.
Med två spår i tunnel på sträckan Göteborg-Floda kan pendeltågen separeras från gods- och snabbtågen vilket gör stambanan mera attraktiv, konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar.
Läs mer i Järnvägsföreningens folder
Folder 2016

Ett stort steg framåt för tunnel

Teknikkonsultföretaget Sweco har på uppdrag av Västra stambanegruppen – politiska representanter från kommuner utmed Västra stambanan – granskat Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.
PM Second opinion Västra Stambanan 2016-05-10
****************************************