Samhällsekonomiska vinster

Järnvägsföreningen har gjort en översyn och uppdatering av en tidigare samhällsekonomisk beräkning, daterad 2015-10-04. Ändringarna består huvudsakligen av indexuppräkning av olika kostnadstal samt mindre justeringar av texten. Samtliga beräkningar har gjorts av Bengt Bohlin.

De samhällsekonomiska beräkningarna för större infrastrukturprojekt avser vanligen en tid av 60 år och en ränta på 4 %. I denna kalkyl löper tiden från år 2025, då en tunnel norr om sjön Aspen kan antas vara färdig. Trafikverkets beräkningsanvisningar ASEK anger att ökningen för ingående komponenter skall maximeras till 40 år. Mittpunkten räknas därför till år 2045 från vilket år diskontering görs till 2025. De beräknade byggnadskostnaderna räknas upp med ett antaget index till år 2025.

När tunneln tas i drift år 2025 antas alla fjärrtåg, regiontåg och godståg gå i den nya banan, endast pendeltågen använder den gamla banan. Pendeltågstrafiken kan härigenom utvecklas och förbättras avsevärt.

Beräkningar av samhällsekonomiska effekter för denna typ av investeringar är ovissa, eftersom de flesta ingående komponenter är bedömningar av framtida kostnader, trafikintensitet, passagerarunderlag m.m.

Järnvägsföreningens beräkningar visar trots detta att det finns en samhällsekonomisk vinst om ca 640 milj. kr/år genom att bygga ut Västra stambanan med två spår i bergtunnel norr om sjön Aspen. Detta ger en netto / nuvärdeskvot om 1,22.

Läs hela utredningen: Västra stambanan. Samhällsekonomiska vinster genom utbyggnad av sträckan Göteborg-Floda med en bergtunnel norr om sjön Aspen

2017-10-04